نویسندگان

ceramic, MERC

چکیده

در این پژوهش، جهت بررسی تاثیر افزودنیهای دیسپرزیا و ایتریا� بر روی پایدارشدن فاز مکعبی اکسید بیسموت� افزودنی�های ایتریا-دیسپرزیا در مقدار�� 12% مول به اکسید بیسموت اضافه شد و عملیات سینتر و تهیه محلول جامد� در دمای C˚850 به مدت 24 ساعت انجام گردید. بررسی�های ساختاری به روش پراش پرتو ایکس (XRD) انجام گردید. آنالیز پراش پرتو ایکس نمونه نشان دهنده تشکیل فاز مکعبی در دمای اتاق بود. برای مطالعه پایدار بودن این فاز رفتار پیرسازی این نمونه در دمایC˚600 به مدت زمانهای 24 تا 72 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فاز مکعبی دستخوش دگرگونی شده و به فازهای دیگر تبدیل می�شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of yttria- dyspersia co-dopants on cubic phase stability of Bismuth oxide

چکیده [English]

In the present work, Bismuth oxide co-doped with Y2O3 and Dy2O3 with the mole percentage 12 was synthesized by solid-state reaction. The crystal structure characterization was carried out using X-ray powder diffraction. The as-sintered samples was cubic at room temperature. The sample annealed at 600˚C for various periods of time to studying the stabilization of cubic structure. According to XRD result the cubic phase transformed into other structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bismuth Oxide
  • dyspersia
  • yttria
  • Stabilization
  • Cubic Phase