نویسندگان

1 , Materials and Energy Research Center

2 Art, Abhar Azad university

3 engineering, Fibers

4 Materials Eng., Materials and Energy Research Center

چکیده

حفاظت الیاف رنگرزی شده توسط رنگزاهای طبیعی در فرش های پشمی دستبافت در برابر باکتری های مخرب محیطی بسیار حائز اهمیت است. از این�رو حفاظت الیاف طبیعی نظیر پشم که در تار، پود و پرز فرش استفاده می?شود توجه ویژه?ای می?طلبد. علاوه بر آن، رنگزاهای طبیعی بکار رفته بر روی این الیاف خود رفتار متفاوتی در برابر آسیب های فیزیکی و بیولوژیکی نشان می?دهند و بنابراین رفتار هر یک نیازمند بررسی جداگانه است. براین اساس در این پژوهش به حفاظت الیاف پشمی بکار رفته در فرش�های دستبافت در برابر باکتری�های مخرب محیطی پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا پشمها مطابق معمول شسته شده و توسط رنگ گیاهی روناس در دمای�C 80 رنگرزی شد. پس از شستشو و آبکشی آنها در دمای اتاق به مدت 72 ساعت خشک شدند. از نانوذرات نقره کلوئیدی در محیط آبی جهت آنتی باکتریال کردن الیاف با چهار غلظت متفاوت 300،200،100 و ppm 600 استفاده شد. نانو ذرات نقره کلوئیدی در دمای جوش و به روش رمق�کشی بر روی الیاف خام �و رنگ شده اعمال گردید و از آزمایش آنتی باکتریال به روش شمارش باکتری برای 4 نمونه آنتی باکتریال شده رنگ نشده و 1 نمونه رنگرزی شده با روناس و نمونه های شاهد بلانک آنها انجام شد. نتایج آزمایش آنتی باکتریال نشان داد که در غلظت ppm600، خاصیت آنتی باکتریال نمونه ها 59 درصد بود و همچنین مقایسه نمونه رنگرزی شده با روناس و رنگ نشده نشان داد که رنگزای طبیعی روناس سبب کاهش خاصیت آنتی�باکتریال در همان غلظت ppm600 شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the effect of colloidalsilvernanoparticles on the fibers of handmade carpets dyed by madder dye against biological and natural factor

چکیده [English]

Protection of handmade carpets against biological and natural factor is very essential. Consequently, conservation of natural fibers such as wool fiber utilizing as weft and warp in handmade carpets requires special attention. Fibers dyeing with natural dyes also show different behavior on the physical and biological damage. As a result, the behavior of fiber and dye should be examined separately.At this study, the wool fibers were rinsed with water thoroughly and then dyed with madder natural dye at 80° C.The rinsed wool fibers were utilized as plain sample. The blank and dyed sample have been treated with silver colloidal nanoparticles in various concentration of nano silver such as 100,200, 300 and 600 ppm using exhausted method at boiling temperature.Finally, the antibacterial properties were assessed according to ATCC 25922, PTCC 1399 using counting bacteria. The results reveal that the best concentration is 600 ppm. The antibacterial properties for blank and dye sample were 59 and 32 percent, respectively. Besides, the madder dye have been reduced the antibacterial properties of wool fiber due to the saturationofthe dyed fiberinhibitingabsorption ofnanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protection
  • antibacterial
  • Wool fiber
  • Handmade carpet
  • Madder