نویسندگان

1 nano, Material and Energy Research Center

2 Semicounductors, Materials and Energy Research Center

3 semi conductor, material & energy research center

چکیده

در این تحقیق نانو کامپوزیت بر پایه ترکیب سه تایی Nb2AlC با تقویت کننده Al2O3 توسط روش های SHS و MASHS از پودرهای Nb2O5 ، Al و Al4C3 سنتز شد. فرمول اصلی واکنش به صورت 3Nb2O5+9Al+Al4C3=3Nb2AlC+5Al2O3 در نظر گرفته شد. برای روش SHS از کوره تیوبی اتمسفر کنترل و برای روش MASHS علاوه بر کوره تیوبی از آسیاب گلوله ای پرانرژی (10:1- 1ساعت آسیاب) برای فعال سازی پودرها، به منظور تهیه نانوکامپوزیت مورد نظر استفاده شد. الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) جهت شناسایی فازی محصول مورد نظر استفاده شد، همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ریزساختار نانولایه ای ترکیب سه تایی Nb2AlC به همراه نانو ذرات Al2O3 را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of nanocomposite based on Nb2AlC ternary compound with Al2O3 reinforcing via SHS and MASHS

چکیده [English]

in this study nanocomposites based on Nb2AlC ternary compound with Al2O3 reinforcing synthesized via self-propagating high-temperature synthesis (SHS) and Mechanical-Activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS) by using of Nb2O5, Al, Al4C3 powders. The main chemical formula form; 3Nb2O5+9Al+Al4C3=3Nb2AlC+5Al2O3 was considered. To synthesize the nanocomposites in SHS method used of tube furnace atmosphere controlled and for MASHS in addition used of high energy ball milling (to activating the powders ) with 10:1 (BPR) in 1 h. The desired phases detected by x-ray diffraction patterns (XRD) and also scanning electron microscope (SEM) showed the nanolayer microstructure of Nb2AlC ternary compound with Al2O3 nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Nb2AlC ternary compound
  • SHS
  • MASHS