نویسندگان

1 , Azad University of Saveh

2 , Materials and Energy Research Center

3 Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

چکیده

در این تحقیق امکان ساخت شیشه سرامیک از سرباره کوره پاتیلی فولاد آلیاژی ایران به عنوان یکی از کاربردهای سرباره در سیستم SiO2-Al2O3-CaO-MgO مورد بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به این سیستم از افزودنی هایی همچون سیلیس، آلومینا و عوامل جوانه زا �TiO2و �Fe2O3و Cr2O3 استفاده شد. مواد خام و و سرباره فولاد مخلوط و در بوته آلومینایی قرار داده و در C�1450 به مدت 1 ساعت در کوره الکتریکی ذوب شد. مذاب درون قالب فولادی پیشگرم شده ریخته گری و سپس� تا دمای اتاق درون کوره خنک شد. برای بررسی رفتار تبلور نمونه شیشه از آنالیز حرارتی افتراقی استفاده شد. شیشه حاصله تحت عملیات حرارتی در دماهای جوانه زنی و رشد متغیر و نیز مدت زمان متغیر قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که فازهای عمده در سیستم مذکور شامل دایوپساید، ولاستونیت می باشد و بهترین دما و زمان عملیات حرارتی C�820� و3 ساعت به منظور جوانه زنی و C�850� و3 ساعت برای رشد بوده است که نتایج سختی و استحکام خمشی نیز مؤید آن می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of Glass-Ceramics from Slag of Iron Alloyed Steel

چکیده [English]

In the present work the possibility of production glass-ceramics from the slag of ladle furnace in Iron Alloyed Steel Company for utilization of slags in SiO2-Al2O3-Cao-MgO system was investigated. Furthermore, Silica and Alumina as additives and TiO2, Fe2O3 and Cr2O3 for nucleation were used to the steel slag.
Row materials and steel slag were mixed in Alumina crucible and heated at 1450∘C in an Electrical Furnace for one hour to melt in experiments. The molten slags were casted in a pre-heated steel mold and then cooled up to room temperature.
The crystallization behavior of glass samples were studied by differential thermal analysis. The glass products were heat treated at different time, nucleation and grain growth temperature . The obtained results represented that the main phases are Diopside and Wollustonite in this system. The best temperature and time for heat-treatment were 820∘C and 3 hours, while for nucleation were 850 ∘C and 3 hours respectively. The results of hardness test and bending strength confirmed the conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel slag
  • Glass Ceramics
  • Heat treatment
  • Dipsid
  • Wollastonite