نویسنده

Materials Eng., Materials and Energy Research Center

10.30501/jamt.2010.70197

چکیده

در این مقاله، برای بررسی تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تولید شده به روش سونوشیمیایی از محلول تترا ایزو پروپایلواورتیتانات (C12H28O4Ti)، هیدروکسید سدیم (NaOH) و اتانول به عنوان حلال در سه دمای �C20، �C35 و �C50 استفاده گردید. ابتدا محلولهایی با مولاریتۀ مشخص از C12H28O4Ti و NaOH تهیه شد و در مدت زمان 5/1 ساعت تحت امواج مستقیم التراسونیک توسط دستگاه Sonicator قرار گرفت تا واکنشهای شیمیایی بین محلولها صورت گیرد. با انجام واکنشهای شیمیایی تحت این امواج رسوباتی از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در محلول حاصل گردید. سپس این رسوبات توسط صافی از محلول جداگشته و پس از شستشو با آب مقطر و متانول مخصوص شستشو در دمای اتاق به مدت 48 ساعت خشک گردیدند. ذرات تهیه شده در ابتدا جهت بررسی ساختار مواد توسط دستگاه�های آنالیز پراش اشعه X (XRD) و سپس میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM?جهت بررسی مورفولوژی و اندازۀ ذرات مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج به دست آمده از سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم نشان می دهند که میانگین اندازۀ ذرات nm12-nm25 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Synthesis Temperature on TiO2 Nanoparticles Prepared by Sonochemical Method

چکیده [English]

In this paper, titanium dioxide (TiO2) nanoparticles were synthesized by sonochemical method in temperature 20ºC, 35ºC and 50ºC. For examination of the effect of synthesis temperature on TiO2 nanoparticles prepared this method, C12H28O4Ti (Tetraisopropyl titanate), sodium hydroxide (NaOH) and ethanol (C2H5OH) on ground solvent were used as initial materials. Appropriate solvents were applied to prepare of samples. The process parameters such as temperature device play the most important role in the size and morphology of the final products. Sonochemical process at different temperature was carried out at sonication power (9W) for 1.5h and then the obtained materials washed and dried at room temperature for 48h. For determining particle size and also evaluation of morphological properties, X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) were used. The thermogravimetric and differential thermal analysis (TG/DTA) for determining temperature and time of crystallization was used. From TEM observations the size of titanium dioxide nanoparticles is estimated to be significantly smaller than ~12 to ~25 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Titanium dioxide
  • Sonochemical
  • Cavitation