نویسندگان

1 Environmental Science, Tarbiat Modares University

2 Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University

3 Department of Chemical and Biochemical Engineering, The University of Western Ontario (UWO)

10.30501/jamt.2010.70196

چکیده

زئولیت�ها آلومینوسیلیکات�های کریستاله با کانال ها و حفرات پیچیده در اندازه 3/0 تا nm1 می�باشند. در تحقیق حاضر پوستۀ برنج که یک پسماند کشاورزی است، به عنوان منبع سیلیکا برای سنتز نانوزئولیت سودالایت به�کار رفت. پوستۀ برنج منبع مناسبی از سیلیکای بی�شکل است که از خاکستر پوستۀ برنج به�وسیله محلول قلیایی مناسب استخراج شد. پودر استخراج شده به�وسیله دستگاه�های فلورسانس اشعه ایکس و پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. نانوکریستال های سودالایت با دامنۀ اندازه کریستال 30 تا nm 60 از محلول سدیم آلومینوسیلیکات در دمای C˚60، بدون کاربرد ماده طاق�ساز سنتز گشت که فاکتوری کلیدی برای سنتز کریستال های زئولیت در اندازه نانومتر می�باشد. خصوصیات فیزیکی کریستال های نانوسودالایت به�وسیله پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Crystallization Time for Synthesis of Nanosized Sodalite Zeolite from Rice Husk Ash

چکیده [English]

Zeolites are a series of microporous crystals with intricate pores and channels in the size range from 0.3 to 1 nm and they have widely been used as catalysts, adsorbents, and ionexchangers. In the present study, rice husk, which is an agricultural waste, was used as silica source for nanozeolite sodalite synthesis. The effect of crystallization time on the final product properties was investigated. The obtained results showed that the crystallization time has significant effects on the structural properties of the synthesized sodalite nanozeolite. Sodalite nanocrystal with crystal sizes ranging from 30 to 60 nm have been synthesized at 60°C and aging of 5 h, without adding any organic additives. Synthesized zeolite was characterized by XRD and SEM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Zeolite
  • Nanosodalite
  • Rice Husk Ash