نویسنده

Physics, Chamran University of Ahwaz

10.30501/jamt.2010.70194

چکیده

در این مقاله ساختار نوارهای انرژی و چگالی حالت ها در بلور ?-Al2O3 با استفاده از روش امـواج تخت تقویت شده خطـی بـا پتانسیل کامــل (FP-LAPW) درچارچوب نظریة تابعی چگالی (DFT) هوهنبرگ، کوهن و شم با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده است. نتایج نشان می?دهد ?-Al2O3 یک گاف نواری مستقیم درنقطه به اندازه eV3/6 دارد که بیشترین سهم در نوار ظرفیت مربوط به اربیتال های S2 و P2 اکسیژن و در نوار رسانش مربوط به اربیتال های S3 و P3 آلومنیوم می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Electronic Structure of α-Al2O3 with First Principle Study

چکیده [English]

In this work, the structure and density of state of α-Al2O3 were theoretically investigated. The calculations have been performed using a Full Potential-Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) method in the framework of Density Functional Theory (DFT) whit various approximations using WIEN2k package. The calculated band structure shows a direct band gap 6.3eV at the point in the Brillouin zone. The calculated band structure is in good agreement with theoretical and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density functional theory
  • Band gap
  • FP-LAPW
  • GGA