نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان

10.30501/jamt.2010.70193

چکیده

در این مقاله ابتدا نوعی شناگر ریزمقیاس دوبعدی را پیشنهاد می کنیم که از تعدادی کره صلب تشکیل شده است و این کره ها به وسیلة فنرهایی که قابلیت کشش و خمش دارند، به هم متصلند. سرعت متوسط این شناگر را بدست می آوریم و اثر تغییر ثابت کششی فنرها بر سرعت را محاسبه می کنیم. سپس دو شناگر یکسان را در سیالی با ویسکوزیتة مشخص قرار می دهیم و اثر برهمکنش های هیدرودینامیکی را بر سرعت شناگرها بدست می آوریم. ارائة چنین مدلی می تواند در ساخت ماشین هایی شبیه به موجودات ریزمقیاس مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Interactions between Two Micro-Swimmers

نویسندگان [English]

  • Majid Farzin
  • A. Najafi

Physics Department, , Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

We propose a two dimensional model swimmer consists of spheres linked by elastic springs which can be stretched and bent. This swimmer performs nonreciprocal periodic motions that breaks time reversality and it can swim in low Reynold’s number. We show that the velocity increases as the stretch constant increases. In the second part we place two of these swimmers in a viscous fluid and calculate the effect of hydrodynamic interactions on the average velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-Swimmer
  • Hydrodynamic Interactions
  • Biological Micro-Organism
  • Reynold's Number
  • Oseen'Tensor