نویسندگان

1 Ceramics, MERC

2 semi conductor, material & energy research center

چکیده

در فرآیند قالب�گیری تزریقی، رفتار رئولوژی خمیر تهیه شده از پارامترهای مهم و تاثیر گذار روی جریان�یابی پایدار و پر شدن یکنواخت خمیر قالب�گیری در داخل قالب می باشد. در این تحقیق هدف بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف عامل فعال سطح و آلومینا روی رفتار رئولوژی خمیرهای حاوی پودر منیزیم/آلومینا می�باشد. به این منظور سیستم بایندری متشکل از پارافین واکس، موم صنعتی و اسید استئاریک انتخاب شده و خواص جریان�یابی ترکیب دوتایی متشکل از بایندر و پودر کامپوزیت منیزیم-آلومینا بوسیله رئومتر چرخشی در سرعت�های برشی s-11000-1/0 و در دمای �C84 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی خمیرها رفتار شبه پلاستیک از خود نشان می�دهند. همچنین مقدار ضریب سیلان(n) نمونه�ها با تغییر ترکیب بایندر به شدت تغییر می�کند، که نشاندهنده این است که ترکیب بایندر در تغییرات حساسیت گرانروی به سرعت برشی اثر زیادی دارد. در حالیکه با افزودن فاز تقویت کننده انرژی اکتیواسیون (E) که نشاندهنده میزان حساسیت گرانروی به دما است، به شدت افت می�کند و رفتار خمیر برای شکل دهی به روش قالب�گیری تزریقی بهینه�تر می�شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying of the Effect of Surfactant and Reinforcement on Rheological Properties of Mg Matrix Composite Feedstock

چکیده [English]

In injection molding (IM) process, the feedstock rheological properties are key features which influence the steady flow and the uniform filling into the mold. In this research, the aim was the studying of the effect of Al2O3 and surfactant on rheological properties of Mg/Al2O3 feedstocks. For this purpose a binder system containing Paraffin wax (PW), Bees wax (BW), and Stearic acid (SA) was selected and flow characteristics of the compound of aforementioned binder and pure Mg-Al2O3 composite powdervia a rotary rheometer at the shear rate of 0.1-1000s-1and temperature of 84ºC were investigated. The results indicatedall feedstocks have pseudo plastic behavior. Also, the amount of flow index (n) of feedstocks strongly varies by changing the composition of binder, it shows that binder's composition has a major effect on the viscosity's sensibility to temperature. Although by adding the reinforcement, the amount of activation energy severely change and causes better properties for molding by IM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mg-Al2O3composite
  • Rheological properties
  • Injection Molding Process