نویسندگان

1 materials, nuclear art and technology research center

2 ceramic, MERC

چکیده

با توجه به نقش استیل استون بعنوان عامل کمپلکس و کنترل کننده فرآیند هیدرولیز در سنتز زیرکونیای تتراگونال بروش سل-ژل الکوکسیدی، تاثیر آن در غلظت های مولی گوناگون نسبت به غلظت پیش ماده الکوکسید زیرکونیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. محصولات بدست آمده از این طریق، بوسیله تکنیک�های آنالیزی XRD، STA، FTIR و TEM مشخصه یابی شد و نتایج نشان داد که علیرغم کنترل فرآیند هیدرولیز و تاخیر قابل توجه در تشکیل ژل مورد نظر در اثر افزایش غلظت استیل استون، تاثیر قابل ملاحظه ای در اندازه و مورفولوژی ذرات و بطور کلی کیفیت پودر زیرکونیای تتراگونال سنتز شده مشاهده نشد. �

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of acetyl acetone on the sol-gel synthesis of tetragonal zirconia nanopowder

چکیده [English]

Tetragonal zirconia, due to noticeable physical and chemical properties, has various applications. In this research, the powder synthesis by sol gel process and the role of acetyl acetone as a controlling of hydrolysis reaction was evaluated. The produced powder was analyzed by techniques of TEM, XRD, STA and FTIR. The results show that acetyl acetone has reduced the final size of nanopowder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: acetyl acetone
  • Zirconia
  • Sol gel