نویسندگان

Materials Eng., Tehran University

10.30501/jamt.2631.70187

چکیده

در این مقاله، اتصال سه لایه برنج MS90/ فولاد ST14/ برنج MS90 به صورت آرایش موازی و در فواصل توقف متفاوت، و با نسبت بار انفجاری ثابت، مطابق پارامترهای اتخاذ شده درمحدودة پنجره جوشکاری انفجاری مربوط به دو فلز، بررسی شده است. ریزساختار متالورژیکی محل اتصال، با میکروسکوپ های نوری و روبشی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با افزایش فاصلة توقف، فصل مشترک ازحالت صاف به حالت موجی تبدیل می شود. همچنین، با افزایش فاصله توقف، دامنه و طول موج در فصل مشترک افزایش می یابد. با بررسی ترکیبات احتمالی موجود در فصل مشترک، مشاهده شد که در لایة حاصل از سیلان پلاستیک، هیچ گونه ترکیب بین فلزی ایجاد نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Stand-Off Distance on the Shape and Microstructure of the Interface of Three-Layer Explosive Welding Of Ms90 Brass / St14 Steel/Ms90 Brass

چکیده [English]

In this study, the effect of stand-off distance on the shape and microstructure of the interface of Ms90 brass / St14 steel / Ms90 brass was been investigated using the constant explosive charge and according to the welding window of both metals. The welding tests were carried out in parallel set-up geometry. The microstructural and metallurgical studies were carried out with optical and scanning electron microscope (SEM). Results show that the shape of the interface changes from smooth to wavy interface with the stand-off distance. Moreover, the wavelength and amplitude sizes are increased with the stand-off distance. By considering the probable phase composition at the interface, the EDS analysis shows the presence of no intermetallic component in the plastic zone in any interfaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explosive Welding
  • interface
  • St14 Steel
  • Ms 90 Brass
  • Stand-Off Distance