نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق تولید کامپوزیت سرامیکی از دو پیوند دهنده سیمان اکسی کلرید منیزیم (سورل) و منیزیم هیدروژن فسفات سه‌آبه و ذرات تقویت‌کننده نانوسیلیس به روش ریخته‌گری جرمی مورد مطالعه قرار گرفت. برای مشخصه یابی محصول تولید شده از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و جهت بررسی ریز ساختار و تایید فازهای تشکیل شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  مجهز به آنالیز عنصری (EDX) استفاده گردید‌. نتایج نشان داد که با افزایش منیزیم هیدروژن فسفات سه‌آبه، به سیمان سورل خواص فیزیکی از جمله انحلال در آب، درصد جذب آب، درصد تخلخل بهبود می‌یابد و استحکام فشاری سرد(CCS)   کاهش می‌یابد. با افزودن نانوسیلیس به زمینه کامپوزیت، روند استحکام فشاری افزایش و انحلال در آب، درصد جذب آب و درصد تخلخل  کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Investigation of Composite of Magnesium OxyChloride and Tri hydrate Magnesium Hydrogen Phosphate with Nano Silica

نویسندگان [English]

  • Asefeh Shafieirad 1
  • Ahmad Monshi 2
  • Ali Saffar Talouri 3

1 Advanced Materials Research Center, Materials Engineering Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Advanced Materials Research Center, Materials Engineering Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Advanced Materials Research Center, Materials Engineering Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this study, production of a ceramic composite composed o  two binders, magnesium oxy chloride (Sorel cement) and trihydrate magnesium hydrogen phosphate , together with nano silica, by casting method of shaping castables, is considered. In order to characterize the product, X Ray Diffraction and to investigate the microstructure and the distribution of phases, Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X ray analysis were performed. Results indicated that by increasing  trihydrate magnesium hydrogen phosphate toghether with Sorel cement,physical properties such as water dissolution,water absorption and prosity improves and cold crushing strength decrease  by adding while  nano silica the cold crushing strength increase and the trends of dissolution in water, water absorption and prosity decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium Oxy Chloride Cement
  • Ceramic Nano Composite
  • Tri hydrate Magnesium hydrogen Phosphate
  • Castable Casting
  • Nano Silica Particles