نویسندگان

Materials Eng., Shiraz University

10.30501/jamt.2631.70185

چکیده

اتصال نوردی (ARB) تجمعی یکی از روش?های نوین شکل?دهی پلاستیک شدید است که در سال?های اخیر توسعه یافته و برای تولید ساختار?های نانوکریستالی فلزات مختلف استفاده می شود. در این مقاله، قبل از انجام فرایند فوق تا 5 مرحله، ابتدا ورق?های اولیه (As-received) از جنس آلیاژ آلومینیوم AA5052 تحت عملیات حرارتی آنیل کامل قرار گرفتند. رفتار خوردگی حفره?ای این آلیاژ در محلول کلریدسدیم 5/3 درصد وزنی قبل و بعد از فرایند اتصال نوردی تجمعی بررسی شد. پتانسیل مدار باز (OCP) الکترود?ها ثبت شد و آزمایش?های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و ولتامتری سیکلی انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که پتانسیل?های گسیختگی و غیرفعال شدن مجدد لایه اکسیدی (به ترتیب Ebd و Erp) نمونه?های آنیل?شده در مقایسه با نمونه?های اولیه، بسیار بالاتر بودند که مشخص می?کند مقاومت به خوردگی حفره?ای بر اثر عملیات حرارتی آنیل بهبود یافته است. از سوی دیگر، فرایند اتصال نوردی تجمعی اثر مخربی روی مقاومت به خوردگی حفره?ای نمونه?ها داشته و مقادیر Ebd و Erp پس از هر مرحله نورد، اندکی به سمت پتانسیل?های منفی?تر انتقال می?یابد. با وجود این، این مقادیر هنوز بالاتر از مقدار به دست آمده برای نمونه اولیه قبل از آنیل بودند. مشاهدات میکروسکپ نوری و میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح نمونه?ها پس از گذشت 3 هفته از آزمایش غوطه?وری در محیط خورنده، نتایج به دست آمده از آزمایش?های الکتروشیمیایی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pitting corrosion of nanostructure AA5052 aluminum alloy fabricated by Accumulative Roll-Bonding in chloride media

چکیده [English]

Accumulative Roll-Bonding (ARB) is one of the novel Severe Plastic Deformation (SPD) techniques that was developed in recent years and successfully applied to introduce a nanocrystalline structure in various metals. In this paper, as-received sheets of 5052 aluminum alloy were initially annealed before conducting ARB process up to five passes. Pitting corrosion behavior of AA5052 in 3.5%wt NaCl solution was investigated before and after ARB process. Open Circuit Potential (OCP) of electrodes was recorded and Potentiodynamic Polarization (PP) and Cyclic Voltametery (CV) tests were carried out. It is found that, in comparison with as-received specimens, breakdown and repassivation potentials (Ebd and Erp, respectively) of annealed specimens were significantly higher which indicated that pitting corrosion resistance was enhanced due to anneal heat treatment. On the other hand, ARB process had a destructive effect on the pitting corrosion resistance of specimens and Ebd and Erp values shifted slightly toward negative direction after each pass. However, these values were still above that obtained for as-received condition. SEM and OM microscopy observations of sample surfaces after 3 weeks immersion test confirmed the electrochemical examination results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AA5052 Aluminium Alloy
  • Accumulative Roll-Bonding (ABR)
  • polarization
  • Pitting Corrosion