نویسندگان

1 Materials Engineering, Shahid Bahonar University

2 Materials Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده

در این تحقیق تأثیر عملیات حرارتی� مختلف شامل تمپر، پیرسازی و نرماله بر خواص آلیاژ برنزآلومینیوم نیکل�دار که یکی آلیاژهای مهم غیرآهنی پایه مس می باشد مورد بررسی قرار گرفت وتأثیر زمان پیرسازی بر خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ ارزیابی شد. ترکیب فازی، ساختار و سختی نمونه�ها به ترتیب با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس، میکروسوپ نوری و الکترونی و آزمون ریز�سختی�سنجی تعیین شد. مقاومت به خوردگی نمونه�ها با انجام آزمون�های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک وطیف� نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl%5/3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملیات حرارتی تمپر سبب حذف فاز مارتنزیتی ناپایدار'? از ساختار شده و در نتیجه رفتار خوردگی را بهبودمی�دهد.عملیات پیرسازی در دمای �C400 به مدت 2 ساعت به واسطه رسوب�گذاری بهتر فاز سخت ? بالاترین سختی را برای آلیاژ ایجاد نموداما به دلیل تعدد فازهاو تشکیل پیل�های گالوانیک موضعی در ساختار آلیاژ، افزایش ناچیزی در دانسیته جریان خوردگی به وجود آورد. با این حال، عملیات حرارتی پیرسازی عملیات حرارتی کاربردی مناسبی برای آلیاژ است تا با ایجاد بیشترین مقدار سختی، مقاومت به خوردگی نیز افت چندانی پیدا نکند. چنین آلیاژی به دلیل بالا بودن سختی دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی سایشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating theEffect of Heat Treatment on Microstructure, Hardness andCorrosion Behavior of Nickel-Aluminum Bronze

چکیده [English]

The influence of aging, tempering and normalizing heat treatments on the properties of nickel-aluminum bronze as an important cupper base nonferrous alloy was studied and the effect of time during aging treatment wasinvestigated. Phase composition, microstructure andhardness of the alloy were determined using X-ray diffraction analysis, optical and scanning electron microscopy and micro hardnessmeasurements, respectively. Corrosion resistance of samples was evaluated by performing potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques, which were carried out in%3.5 NaCl. The results showed that tempering heat treatment removed the unstable martensitic β' phase and improved corrosion performance of the alloy. Aging treatment for 2 hours caused formation of more amount of hard κ phase and resulted in the highest hardness. It seems that formation of different phases and establishing of more localized galvanic cells caused a little increasing of corrosion current density. However, increasing of hardness and negligible drop of corrosion resistance during aging heat treatmentintroduced it as an appropriate practicalheat treatment for providing high resistance against erosion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel-aluminum bronze
  • Heat treatment
  • Corrosion Resistance
  • Microstructure
  • aging