نویسندگان

1 Ceramics, MERC

2 Ceramic, Materials and Energy Research Center

10.30501/jamt.2631.70183

چکیده

در این مقاله، از رس ایرانی و آلومینا برای سنتز فاز مولایت استفاده شد و اثر تراکم اولیه بر رفتار تف جوشی آن به روش گرما دهی به کمک ماکروویو بررسی شد. درطی آزمایش های انجام شده، تغییرات فازی و ویژگی های فیزیکی پس از پخت در نمونه های بالک براساس تغییرات دما، زمان پخت و نیروی پرس اعمالی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که تشکیل فاز مولایت بعداز 20 دقیقه گرمادهی کامل می شود و در این مدت، چگالی 23/2(gr/cm3) و تخلخل 7/29 درصد حجمی و انقباض پس از پخت 5/5 درصد است. افزایش فشار شکل دهی از 1 به 4 تن، موجب افزایش چگالی به 31/2 (gr/cm3) می شود و درصد تخلخل و انقباض به 1/26 و 3/4 درصد کاهش می یابد. افزایش نیروی پرس نیز باعث بالارفتن تراکم و یکنواخت ترشدن ریزساختار بدنة مولایت می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mullite Phase Synthesis and Initial Density on the Physical Properties with the Help of Microwave Heating

چکیده [English]

In the present article, Iranian clay and alumina was used as the starting materials to synthesis mullite phase by microwave heating process. Phase investigations and physical characteristics of sintered samples at different heating temperatures and times, and forming forces were determined. XRD results showed that mullitization was completed after heating for 20 minutes. Density, porosity and shrinkage of sintered samples were measured to be 2.23 g/cm3, 29.7% and 5.5%, respectively. The increase of forming force from 1 to 4 ton increased the density of sintered samples to 2.31 g/cm3 and decreased porosity and shrinkage to 26.1% and 4.3%, respectively. By increasing the forming force, the microstructure of sintered samples became more homogeneous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microwave sintering
  • Mullite
  • Iranian Clay
  • Mullitization
  • compaction