نویسندگان

1 energy, Materials and Energy Research Center

2 energy, Merc

چکیده

در این پژوهش، ابتدا نانوکاتالیست اکسید منیزیوم (MgO) سنتز شده و مورد شناسایی و ارزیابی کیفی قرار گرفت. سپس با انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون بر روی روغن�های کلزا و روغن پسماند غذایی به کمک این کاتالیزور و واکنشگر متانول نسبت به تهیه بیودیزل (متیل استرهای مربوطه) از اسیدهای چرب موجود در روغن�ها اقدام گردید. با تکرار آزمایشها و بهینه کردن شرایط واکنش، با استفاده از کاتالیزور نانوپودر اکسید منیزیوم نتایج خوبی بدست آمد. بطوری که با استفاده از این کاتالیزور و در شرایطی که نسبت وزنی کاتالیزور به روغن، 3 % و نسبت مولی متانول به روغن 15 برابر انتخاب شد، راندمان تولید بیودیزل، بطور متوسط 90% برای روغن کلزا و 80% برای روغن پسماند غذایی بدست آمد. عمده متیل استرهای تولید شده در فرایند ترانس استریفیکاسیون، استر مربوط به اسیدهای پالمتیک، لینولئیک، اولئیک و استئاریک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of MgO nano-catalyst in catalytic production of Biodiesel

چکیده [English]

In this study, the magnesium oxide nano catalyst was synthesized and used to identify and evaluate quality. Then biodiesel was produced by trans-esterification reaction using waste oil and rapeseed oil, with this catalyst and methanol. With repeated testing and optimization of reaction conditions, good results were obtained with calcium oxide nano powder. By using this catalyst and the catalyst to oil weight ratio of 3% and methanol to oil molar ratio of 15, an average biodiesel yield of 90% and 80% for rapeseed oil and food waste oil, respectively, was obtained. The methyl esters produced in the trans-esterification reaction, are mostly the esters of Palmitic, Linoleic, Oleic, and Stearic acids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MgO
  • Nano-catalyst
  • Biodiesel
  • Colza oil
  • Used cooking oil
  • Transesterification