نویسنده

Physics, Chamran University of Ahwaz

10.30501/jamt.2631.70181

چکیده

دراین مقاله خصوصیات الکترونی ترکیب ازجمله ساختار الکترونی، ثابت شبکه، مدول حجمی، تراکم�پذیری خطی و بهینه سازی حجم سرامیک در فاز بررسی شده است. همچنین بار مؤثر اتم?های تشکیل دهنده آن و اثر فشار بر این ساختار مطالعه شده است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شدة خطی با پتانسیل کامل ،در چارچوب نظریة تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزار صورت گرفته است. نتایج به دست آمده با نتایج دیگران سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the structure parameters of Tin dioxide in CaCl2 phase

چکیده [English]

In this paper, we studied the compound structure properties such as lattice constant, bulk module, compressibility, volume optimization in CaCl2 phase of SnO2 ceramic. Calculations were made with using a Full Potential-Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) method, in the framework Density Functional Theory(DFT)with different approximations and by using WIEN2k package. The obtained results are in a good agreement with the other results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lattice Constant
  • Bulk Module
  • Sno2 Ceramic