نویسندگان

1 Materials Eng., Materials and Energy Research Center

2 , Materials and Energy Research Center

10.30501/jamt.2631.70179

چکیده

در این مقاله، رشد نانومیله های جهت دار اکسید برروی زیرلایة شیشه سودالایم در شرایط هیدروترمال انجام گرفت. با این روش، رشد نانوذرات اکسید روی بدون استفاده از تمپلیت و سورفکتانت در دمای کمتر از ˚C100، در مقیاس زیاد و با هزینة بسیار اندک ممکن است. نمونه ها با آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که نانومیله های تک کریستال، با جهت گیری [002] و ساختار هگزاگونال وورتزیت می باشند. همچنین اثر غلظت واکنشگرها و زمان ماندگاری برروی مورفولوژی و خواص اکسید روی به دست آمده بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Single-Crystalline Zinc Oxide Nanorods via Hydrothermal Processing

چکیده [English]

The orientation control of ZnO nanocrystallites and the ability of assembling them in three dimensional arrays are essential for creating functional materials, such as solar cells, photonic devices, etc. In this article, the hydrothermal growth of large surface area, high quality, ZnO nanorods on glass substrate is reported. This route permits large scale fabrication of ZnO nanorods with a relatively low cost and potentially applicable in optoelectronic nano devices. The orientation of ZnO rods and wires can be controlled by controlling the temperature, pH of the reacting systems and the concentration of reactants. The products prepared under different conditions of the reacting precursors confirmed that the resulted nanorods are single crystals of hexagonal wurtzite structure and highly oriented along [002] direction in their structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrothermal
  • nanorod
  • zinc Oxidde