نویسندگان

Material, Tarbiat Modares University

چکیده

در این تحقیق نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل ساخته شد. مواد اولیه زیرکونیوم پروپوکساید، تترا ایزوپروپیل اورتو تیتانات و استات سرب آبدار هر یک به طور مجزا در اتیلن گلیکول مونومتیل اتر حل شدند و پس از مخلوط شدن با یکدیگر و رساندن pH� به 5، ژل تشکیل شد. ژل بدست آمده در مدت 2 روز خشک شد و در دماهای مختلف به مدت 1 ساعت کلسینه شدند.ریخت شناسی و بررسی فازهای کریستالی به ترتیب توسط آنالیزهای FESEM و XRD انجام شد. طیف?های XRD به خوبی تشکیل فاز پروسکایت را در℃600 تایید کرد. اندازه پودر بدست آمده از این روش بین 30 تا 80 نانومتر بود. اندازه گیری?های ثابت دی الکتریک از قرص?های سینتر شده در �C1200، توسط دستگاهLCR متر، مقدار 870 را در فرکانس kHz 1 نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Lead TitanateZirconate Nano Powders via Sol-Gel Process and Investigation of DielectricProperties of the Sintered Pellets

چکیده [English]

In this study PZT nano powders have been synthesized via sol-gel process. Zirconium n-propoxide, tetraisopropylorthotitanate and lead acetate trihydrate were desolvedseparately in ethylene glycol mono methyl ether after mixing all the solutions together and modifying the pH to 5, the gel formed. This gel was dried for 2 days and calcined at different temperatures for 1h. FESEM and XRD techniques were used to characterize the samples. The XRD pattern clearly showed the perovskite phase at 600°C. The size of the powder formed by this method was 30 to 80 nm in diameter. PZT disks sintered at 1200°C for 2h exhibited a dielectric constant of 870 at 1 kHz frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano powders
  • Lead titanateziconate
  • Sol-Gel
  • Perovskite