نویسنده

Chemical Engineering, Razi University of Kerman

10.30501/jamt.2631.70177

چکیده

ترموسیفون، به دلیل ویژگی�های منحصربه فرد، جایگاه ویژه�ای در سیستم�های بهینه�سازی مصرف و بازیافت انرژی یافته �است. این مقاله، به بررسی تأثیر نسبت پرشدن، بر ضریب انتقال حرارت بخش های تبخیرکننده و چگالنده و همچنین عملکرد کلی ترموسیفون می پردازد. بدین منظور یک نمونه آزمایشگاهی ترموسیفون، از جنس مس به قطر داخلی mm5/17 و قطر خارجی mm19 و طول m1 طراحی و ساخته شد. طول بخش�های تبخیرکننده، بی�دررو و چگالنده به ترتیب 40، 20 و cm40 بود. آب یون زدایی، با نسبت�های پرشدن 3/0، 5/0 و 8/0 درون ترموسیفون تزریق شد. دمای نقاط مختلف ترموسیفون و دمای آب ورودی و خروجی چگالنده و همچنین فشار بخار در انتهای بالایی ترموسیفون ثبت شد. درنهایت بالاترین عملکرد ترموسیفون بین این سه حالت در نسبت پرشدن 5/0 مشاهده شد. به علاوه�، حداکثر ضریب انتقال حرارت بخش�های تبخیرکننده و چگالنده نیز در این محدوده قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fill Ratio on Performance and Heat Transfer Coefficient of Thermosyphons Evaporator and Condenser

چکیده [English]

Thermosyphons has a special position in field of energy recovery and saving regarding to their unique performance. In the present research, the effect of the fill ratio on the heat transfer rate in the evaporator and condenser sections as well as the overall performance of the thermosyphon was studied. For this purpose, a one meter copper thermosyphon tube with an inside and outside diameters of 17.5 and 19 mm was fabricated. The length of the evaporator, adiabatic and condenser sections were 40, 20 and 40 cm respectively. The deionizer water with the fill ratio of 0.3, 0.5 and 0.8 were used as working fluid in experiments. The temperature was recorded at various points on the thermosyphon as well as at the inlet and outlet streams of the condenser. The maximum performance among three cases was observed at the 0.5 fill ratio. In addition, the maximum heat transfer rate in the condenser and evaporator was happened in this ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy recovery
  • Thermosyphon
  • Fill Ratio
  • performance
  • Heat Transfer Coefficient