نویسندگان

1 Ceramics, MERC

2 Ceramic and Materials, MERC

چکیده

چکیده پودرهای نانو کامپوزیت Al-SiC، از پودر خالص آلومینیم به همراه 5/2، 5 و 15 درصد حجمی ذرات نانو سیلیکون کاربید (SiC) بوسیله آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد.با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و پراشپرتو ایکس (XRD) اثر درصد فاز تقویت کننده بر تغییرات ساختاری و مورفولوژی پودرهای کامپوزیت حاصل از آلیاژسازی مکانیکی در زمان�های 2،15 و 25 ساعت بررسی شد. با افزایش درصد فاز تقویت کننده زمان رسیدن به حالت پایا از 25 ساعت(برای ترکیب حاوی 5/2درصد فاز تقویت کننده) به کمتر از 15 ساعت (برای ترکیب حاوی 15 درصد فاز تقویت کننده) رسید. ضمن اینکه با افزایش درصد فاز تقویت�کننده اندازه بلورک ها در ذرات پودر (محاسبه شده از رابطه ویلیامسون ? هال) از 67 نانومتر به 28 نانومتر و کرنش شبکه ای از 35/0درصد به 60/0درصد (برای 25 ساعت آسیاب) رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of volume percent of SiC reinforcement phase on the morphology and microstructure of nano aluminum composite powders made by mechanical alloying

چکیده [English]

Abstract High energy ball mill was implemented to produce Al-matrix compositepowders reinforced with 2.5, 5 and 15 Vol. % silicon carbide (SiC). To clarifythe role of the nanometric SiC on grain size and morphology of the composite,the morphology and structures of prepared powders were studied using scanningelectron microscopy (SEM) and X-Ray diffraction (XRD) techniques, respectively. By increasing the amount of reinforcing materialfrom 2.5% to 15%, the time required to reach the steady state decrease from 25to less than 15 hours. In addition by increasing the reinforcing material the crystallitesize within the powder particles calculated from Williamson- Hall method reduced from 67 down to 28 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High speed milling
  • SIC
  • Nanocomposite
  • morphology