نویسندگان

1 material Science and Engineering, Sharif university of technology

2 Material Eng, Islamic Azad University

10.30501/jamt.2631.70174

چکیده

در این مقاله نتایج آخرین تحقیقات برای تغییر کاربری سیم های ارتودنسی NiTi مستعمل به سیم های حافظه دار ازطریق آنیل کردن و پیرسازی به منظور استفاده در کامپوزیت های هوشمند ارائه شده است. دماهای تغییرحالت قبل و بعداز آنیل انحلالی یک ساعته در 850 و ˚C1000 با دو روش سنجش مقاومت الکتریکی (ER) و کالریمتری روبشی تفریقی (DSC) تعیین شده است. هماهنگی نتایج، صحت شیوة تعیین دماهای تغییر حالت با این دستگاه ها که یکی شان (ER) ساخت داخل است را تأیید می کند. اندازه گیری حافظة ترموالاستیک نشان می دهد که پیرسازی باعث دوطرفه شدن آلیاژ سوپرالاستیک و درنتیجه امکان شکل گیری مناسب آلیاژ در دماهای مختلف می شود. از این خاصیت می توان برای ساخت عملگرهای ماهیچه های مصنوعی بهره برداری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Constrained Ageing on Orthodontic Wires for Changing Their Control to Reinforcements in Smart Metal/Polymer Composite

چکیده [English]

In this paper, the results of recent studies on conversion of the orthodontic wires into the shape memory alloys usable in smart composite materials via annealing and constrained ageing are presented. Electrical resistively of the NiTi orthodontic wires have been measured before and after annealing at 850 and 1000 C for1hr. Comparable results obtained by the differential scanning calorimeter (DSC) and the electrical resistively measurements indicated reliability of both methods and the ECR machine constructed during this research. Based on the experimental results, the constrained ageing resulted in appearance of two-way shape memory behavior which allowed the recovery of appropriate shapes at different temperatures applied to the alloy. This property could be used in manufacturing of the medical actuators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constrained Ageing
  • Two-Way Shape Memory Effect
  • Electrical resistivity
  • Orthodontic Wire
  • artificial muscle