نویسندگان

1 Ceramics, MERC

2 ceramic, MERC

چکیده

سیمان�های کلسیم فسفاتی به دلیل ویژگی�های منحصر بفردشان جایگزین مناسبی برای بافت استخوان هستند اما استحکام مکانیکی کم، استفاده از آنها را به نقاطی که نیازی به تحمل بار ندارد، محدود می�کند. در تحقیق حاضر به منظور بهبود خواص مکانیکی سیمانهای کلسیم فسفاتی، درصدهای مختلف نانو ذرات تیتانیا به ترکیب سیمان اضافه شد سپس نمونه�ها برای زمانهای مشخص در پلاسمای خون انسان قرار داده شد و خواص مکانیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی�های فازی با استفاده از پراش اشعه X و مطالعات ریزساختاری نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گردید. نتایج نشان داد افزودن نانو ذرات تیتانیا تاثیر مثبتی در استحکام فشاری اولیه سیمان داشته است. استحکام فشاری اولیه سیمان قبل از قرارگرفتن در محیط پلاسمای خون MPa 12/3 بود که با افزودن %10 نانو ذرات تیتانیا به �MPa54/5 افزایش یافت. بعد از قرار گرفتن نمونه�ها در پلاسمای خون نیز استحکام فشاری روند افزایشی را نشان داده است. آنالیز پرتوهای اشعه ایکس نشان داد، افزودن نانو ذرات تیتانیا هیچ گونه تاثیر بازدارنده�ای در تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of adding nano-titania on mechanical properties and hydroxyapatit formation of calcium phosphate cement in human blood plasma

چکیده [English]

Calcium phosphate cements have lots of advantages that make them proper choice for repairing bone defect, but their weak mechanical properties limites their usage in non-load bearing bon. In these research different percentages of nano-titania were added to the calcium phosphate cement and after soaking in human blood plasma their mechanical properties were investigated. X-ray pattern diffraction was used for phase analysis and investigating microstructure was done by scanning electronic microscopic (SEM). Before soaking, mechanical strength of cement sample was 3.12 MPa and by adding 10 wt. % nano-titania reached to 5.54 MPa and after soaking, adding nano-titania had positive effect on compressive strength. X-ray pattern diffraction showed adding nano-titania did not have any inhibition effect on hydroxyl apatite formation ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium phosphate cement
  • Nano-titania
  • Compressive strength
  • Human blood plasma