نویسندگان

1 Materials Engineering, Khajeh nasir Univ.

2 , Materials and Energy Research Center

3 , Merc

4 Bremen Center for Computational Materials Science, Universität Bremen

5 Materials Engineering, khaje nasir toosi university

10.30501/jamt.2631.70172

چکیده

در این مقاله، نانوکامپوزیت?های هسته/غشایی ZnO/CdS سنتز شده است. هستة CdS از پیش ماده?های نیترات کادمیم و تیواوره به روش هیدروترمال تهیه شد. غشای نانواکسید روی به روش سل ژل به خوبی برروی نانوذرات سولفید کادمیم پوشش داده شد. برای بررسی آنالیز فازی و عنصری از XRD و EDAX و همچنین برای بررسی مورفولوژی و تشکیل غشا برروی هسته به ترتیب از SEM و TEM استفاده شده است. در این مقاله مد توزیع اندازة ذرات سولفید روی در حدود 107 نانومتر و برای غشای اکسیدروی حدود 6/14 نانومتر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of CdS/ZnO Core/Shell Nanocomposites (Research Note)

چکیده [English]

Nanaocomposites of CdS/ZnO Core/Shell were synthesized in this paper. CdS cores were synthesized via hydrothermal from Tiourea and Cd(NO3)2. ZnO nano-shells were synthesized via Sol-Gel method. XRD and EDAX analyses were carried out for investigation about its structure and chemical analyses and also for investigation about its morphologies and preparation of its shell SEM and TEM analyses were carried out. In this paper median sizes determined about 107 nm for of synthesized CdS and 17nm for ZnO shells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Core-Shee
  • Hydrothermal
  • Sol-Gel