نویسندگان

1 Besiness adminastration, Islamic Azad University

2 Industrial Eng., Islamic Azad University

10.30501/jamt.2631.70169

چکیده

مدیریت دانش در یک نگاه دقیق به معنای توسعه، اشتراک و به کارگیری دانش برای کسب منافع در محدودة سازمان هاست. یافته های پژوهشگران درخصوص وابستگی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش، حاکی از ارتباط و وابستگی تنگاتنگ کارکنان و مدیریت دانش است. در این مدل، عواملی نظیر انتخاب، استخدام، توسعه و آموزش، کارایی مدیریت، دستمزد، پاداش و فرهنگ یادگیری برای تحقق تعریف مدیریت دانش ضروری است. از دسته عواملی که منجربه رشد و بهره برداری مدیریت دانش می شود، بازیابی کارکنانی است که دارای توانایی ودانش هستند که یا در سازمان ها وجود ندارند، یا توسط سازمان ها محدود شده اند. در این مقاله سعی شده است پارادایم چرخة توانمندسازی با هدف تجزیه و تحلیل شیوه های برخورد مدیریت منابع انسانی و تولید راهبردهایی برای کارآمدی سازمان ها ارائه شود که سبب ایجاد دانش و اشتراک گذاری آن در سازمان ها می شود و نیز راهبردهایی که از مدیریت دانش برای بهبود مدیریت منابع انسانی ایجاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of Knowledge Management by Using of Human Resource Management Process

چکیده [English]

Knowledge Management in a careful view is including development, sharing and applying knowledge for business interests within the organization. Findings of researchers affiliated regard to human resource management and knowledge management suggests closer relationship and dependence on staff and knowledge management. In this model, the factors such as selection, recruitment, development and training, performance management, pay and reward learning and culture to achieve defined knowledge management is necessary. The factors that lead to growth and exploitation of knowledge management are, staff recovery that has the ability or knowledge in organizations that do not exist or are limited by the Organization. In this paper is aimed Empowerment paradigm cycle analysis methods and approach human resource management strategy that caused production to create knowledge and share the organization and strategy are that-knowledge management to improve the management Human Resources will develop-will provide for efficient organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • human resources
  • Management Human Resources
  • Staff Recovery