نویسندگان

1 , Materials and Energy Research Center

2 Materials Engineering, khaje nasir toosi university

3 Materials Engineering, Khajeh nasir Univ.

4 Materials Engineering, KNTU

10.30501/jamt.2632.70168

چکیده

در این مقاله، نانوکامپوزیت های SnO/ZnO به روش رسوب از حمام شیمیایی (CBD) سنتز شده و تأثیر دمای سنتز برروی اندازة ذرات و مورفولوژی نانوکامپوزیت ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش دمای سنتز، اندازة نانوذرات کامپوزیتی SnO/ZnO کاهش، و مورفولوژی تغییر می یابد; به طوری که با افزایش دما، مورفولوژی از حالت صفحه ای با مدیان عرض 58 نانومتر و مدیان طول 260 نانومتر برای نمونه های سنتزشده در دمای ˚C25 به حالت کروی با مدیان قطر 58 و50 نانومتر به ترتیب برای نمونه های سنتز شده در دمای 50 و˚C75 تغییر می کند. همچنین در دماهای پایین، درصد نانوذرات اکسید قلع ایجادشده بسیار کمتر از اکسید روی است. در این مقاله، از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)،�فلورسانس اشعه ایکس (XRF)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و BET به ترتیب برای بررسی نوع فازهای به دست آمده، درصد فازها، تعیین اندازة ذرات، مورفولوژی و تعیین مساحت ویژه سطحی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Synthesis Temperature on the Morphology and Particles Size of Sno/Zno Nanocomposites Synthesized Via Chemical Bath Deposition, CBD (RESEARCH NOTE)

چکیده [English]

In this paper, SNO/ZNO nano-composites have been synthesized via chemical bath deposition, CBD and the effect of synthesize temperature on the particles size and their morphology has been studied. The obtained results show that with increasing the synthesize temperature, the particles size of nano-composite decreases and their morphology changes from plate with width and length median of 58 to 260nm for samples synthesized at 25˚C to sphere with doiameter median of 58 and 50nm for samples synthesized at 50 and 75˚C, respectively. Also, at low temperature the content of SNO nano-particles is lower than that of ZNO. In this research, the type of obtained phases, phase's percent, particles size, morphology and specific surface area were determined by XRD, XRF, Tem, SEM and BET, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-Compposite
  • Chemical Deposition
  • Soft Chemistry
  • SnO/ZnO