نویسندگان

1 , Materials and Energy Research Center

2 Materials Engineering, Khaje nasir university

3 Materials Engineering, Khajeh nasir Univ.

4 Materials Engineering, KNTU

10.30501/jamt.2632.70167

چکیده

تحقیقات نشان داده است که خواص مواد نیمه هادی مانند خواص الکتریکی، نوری و حسگری درحالت نانوساختار به طور چشمگیری بهبود می یابد. دراین میان اکسید روی به منزلة یک نیمه هادی با خواص الکترونیکی بسیار خوب، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کاربرد و خواص نانوذرات اکسید روی به اندازه و مورفولوژی آنها بستگی زیادی دارد؛ ازاین رو تحقیقات بسیاری بر روی سنتز نانوذرات اکسید روی با مورفولوژی های مختلف صورت پذیرفته است. در این پژوهش نانوذرات اکسید روی به روش رسوب از حمام شیمیایی و با استفاده از یک ترکیب شیمیایی جدید، در دماهای سنتز مختلف تولید شدند. بررسی نمونه های حاصل مبین پدیدآمدن نانوذرات با اندازه های متوسط nm30-50 و با مورفولوژی های مختلف است که دراثر تغییرات دمای سنتز دچار دگرگونی های مورفولوژیکی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles from 2-Methoxy Ethanol via Chemical Bath Deposition

چکیده [English]

Researches show that properties of semiconductor materials such as electrical, optical and sensor properties can be improved in the nano scale. Among the semiconductor materials, zinc oxide with excellent electronic properties has been considered extremely. The application and properties of zinc oxide nanoparticles relate to their size and morphology. Therefore, many researches have been made on the synthesis of zinc oxide nanoparticles with different morphologies. In this paper, zinc oxide nanoparticles have been synthesized at different temperatures from 2- Methoxy Ethanol via chemical bath deposition. The results show that the average size of the nanoparticles is 30- 50 nm and changing the synthesis temperature causes to morphological transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Bath Deposition
  • morphology
  • Zinc oxide nanoparticles
  • Non- Ionic Surfactants