نویسندگان

1 Materials Science, Meybod University

2 Ecconomics, Yazd University

3 R & D, Pars Refractory Co

4 Statistics, Shiraz University

10.30501/jamt.2632.70162

چکیده

در این مقاله تأثیر هم?زمان نوع آلومینا، درصد پاداکسیدان و دمای زینتر، بر رفتار تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا- منیزیا-گرافیت بررسی می?شود. به این منظور از درصدهای مختلفی از آلومینای ذوبی قهوه?ای، بوکسیت کلسینه?شده و پاداکسیدان آلومینیوم برای تعیین 13 فرمولاسیون و دمای زینتر هریک از نمونه?ها مطابق روش Box-Behnken استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل?های اقتصادسنجی و تحلیل?های آماری برروی داده?های به دست آمده از آزمایشات، سه مدل برای پیش?بینی مقدار PLC ترکیبات مختلف ارائه گردید. بررسی?های بیشتر نشان می دهد دربین این مدل?ها، مدل رگرسیونی درجه�3 به خوبی می?تواند رفتار PLC نمونه?ها را در تمامی نقاط پیش?بینی نماید. نتایج بررسی?های فازی نشان می?دهد مقدار فاز اسپینل تشکیل?شده با جایگزینی آلومینای ذوبی قهوه?ای به جای بوکسیت کلسینه??شده و با افزایش درصد پاداکسیدان آلومینیوم در فرمولاسیون نمونه?ها کاهش می?یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Composition and Sintering Temperature on PermanentLinear Change of Alumina-Magnesia-Graphite Refractories Using Box-Behnken Experimental Design

چکیده [English]

In this paper attempt was made to study the simultaneous effects of alumina type, antioxidant wt% and sintering temperature on Permanent Linear Change (PLC) behavior of Alumina-Magnesia-Graphite refractories. Using Box-Behnken experimental design, by taking different weight percentages of brown fused alumina, calcined bauxite and Al-antioxidant into account, 13 compositions and sintering temperatures for different samples were prepared. Three different statistical and econometric models have been proposed to estimate the PLC of all different compositions. In addition, further investigations show that the cubic regression model can significantly estimate and forecast the PLC behavior of all tested and none tested samples. XRD results indicate that the amount of spinel phase has decreased with increasing the addition of brown fused alumina at the expense of calcined bauxite as well as increasing Al-antioxidant wt%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesia-Graphite Refractories
  • Permanent Linear Change
  • Box-Behnken Experimental Design