نویسنده

Chemical Engineering, Amir Kabir University

10.30501/jamt.2632.70161

چکیده

نانوزئولیت ها، پتانسیل خوبی برای ذخیره سازی هیدروژن دارند. بنابراین میزان جذب هیدروژن در نانوزئولیت با ساختارهای RWY،KFI �و SAS با اندازة حفره و تعداد یون متفاوت در محدودة دمایی 77 تا 95 درجه کلوین و محدودة فشار 0 تا 10 بار، توسط روش شبیه سازی مونت کارلو (GCMC) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سطح و فضای داخلی نانوزئولیت�ها بر مقدار جذب هیدروژن به خوبی تأثیر دما و فشار است. فاکتور اصلی در میزان جذب، فضای خالی است که نانوزئولیت در اختیار هیدروژن قرار می�دهد. به طوری که بیشترین مقدار جذب هیدروژن نسبت به وزن نانوزئولیت، در نانوزئولیت با ساختار RWY وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pore Structure on the Adsorption and Storage of Hydrogen in Nanozeolite

چکیده [English]

Zeolites have been considered as potential sorbets for hydrogen storage. So, the adsorption of molecular hydrogen on model zeolites RWY, KFI, and SAS which encompass a range of different pore structures and compositions, has been simulated employing Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) procedure for a temperature range of 77-95K and a pressure range of 0–10 bars. The results show that the amount of adsorbed hydrogen can be affected mainly by the available volume and surface area at the same temperature and pressure. The zeolite with larger available volume shows larger adsorption capacity and the highest storage capacity were obtained for zeolite RWY.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrogen
  • Nano Zeolite
  • Adsorption
  • Monte Carlo simulation