نویسندگان

1 Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

2 materials, malek ashtar university of technology

10.30501/jamt.2632.70159

چکیده

در این مقاله تأثیر میزان تیتانیوم و تعداد سیکل�های تربیت کردن برروی رفتار حافظه�داری آلیاژهای نیکل-تیتانیوم بررسی شده است. به این منظور شمش�های تهیه شده به روش ذوب و ریخته�گری در کورة القایی تحت خلأ (VIM) با مقادیر مختلف تیتانیوم، تحت فرآیند نورد گرم و آنیل قرار گرفتند. پس از بررسی خواص حافظه�داری یک�طرفه، برای بررسی خواص حافظه�داری دوطرفه، همة نمونه�ها با روش تربیت�?کردن در شرایط تغییرشکل خمشی درحالت مارتنزیتی، تربیت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان تیتانیوم، خواص حافظه�داری کاهش می�یابد. همچنین با افزایش تعداد سیکل�های تربیت کردن، کرنش حافظه�داری دوطرفه افزایش می�یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of Ti Content on Shape Memory Effect of Trained Niti Alloy under Thermomechanical Cycles

چکیده [English]

In this paper, the effect of Ti content and the number of training cycles on the shape memory behavior of TiNi alloys were investigated. For this purpose, four ingots with different composition were caste in VIM furnace and then hot-rolled and annealed. After the investigation of the shape memory effect, in order to study the two-way shape memory effect, all samples were trained in martens tic state. The results show that with increasing Ti content, shape memory effect reduces. Also, it can be seen that with increasing the number of training cycles, two-way shape memory effect increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shape memory alloy
  • NiTi
  • Training
  • Shape Memory Effect