نویسنده

10.30501/jamt.2632.70158

چکیده

حلزون شنوایی مصنوعی دستگاهی الکترونیکی است که هم اکنون به منزلة راه حلی مناسب برای رفع نقص شنوایی در افراد ناشنوا به شمار می آید. این دستگاه با کنارگذاشتن بخش های معیوب سیستم شنوایی و انتقال مستقیم داده های صوتی به عصب های شنوایی باعث بازگشت نسبی شنوایی می شود. این دستگاه تاکنون باوجود پیشرفت های فراوان، هنوز کارایی ایده آلی ندارد و تلاش ها برای بهبود آن ادامه دارد. یکی از مهم ترین چالش ها در این مسیر، امکان آزمایش روش های جدید معرفی شده به وسیله محققان است، زیرا امکان نصب دستگاه برروی بیمار در مراحل اولیة آزمایش ها خالی از خطر نیست. شبیه سازی کامپیوتری، یکی از بهترین راه حل ها برای رفع این مشکل است. درواقع اگر شبیه سازی بر پایة تئوری صحیح و دقیقی بنا شده باشد، نتایج کسب شده نیز قابل اعتماد و منطبق بر واقعیت خواهد بود. در این مقاله مراحل طراحی و ساخت یک نمونة پردازندة سیگنال دستگاه حلزون شنوایی مصنوعی شانزده کانالی به کمک FPGA بررسی، و روش پیشنهادی برای آزمایش کامپیوتری این پردازنده شرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Performance of Signal Processor Unit in Cochlear Implants and Providing a Method for its Evaluation

چکیده [English]

Cochlear implant is an electronic set which is used as a solution to resolve defects in hearing of deaf people. This device bypasses damaged parts of hearing system and transfers audio data directly to the nerves. As a result, it leads to a partial hearing. Despite lots of efforts and improvements to this device, it does not have ideal performance yet and efforts to improve its performance are still being carried out by many researchers. One of the most important challenges is the ability of testing new methods that are introduced by researchers, as implanting the device on patients without considering all the side effects might be dangerous. Computer simulation is a fair solution for this issue. In fact, if the simulation is performed based on a correct and accurate theory then results will be reliable and consistent with reality. This article describes the steps needed for designing and prototyping a sixteen channel Cochlear Implant signal processor using FPGA. It also proposes a computerized test method in order to evaluate its performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cochlear implant
  • Signal Processor
  • Hardware Description Language
  • digital filter