نویسندگان

1 Ceramic Engineering, Materials and Energy Research Center

2 Materials Eng., Islamic Azad University

10.30501/jamt.2631.70157

چکیده

ذرات کاربید سیلیکون (SiC) با نانو ذرات نیترید بور (BN) پوشش دهی و سپس سنتز شده اند. سرامیک های نانو کامپوزیتی و میکروکامپوزیتی SiC/BN باروش زینترینگ پلاسمای فعال (PAS)، زینتر شده اند. در نانو کامپوزیت ها به واسطة توزیع همگن نانو کریستال های BN اطراف دانه های زمینه SiC٬ اندازة دانة نانو کامپوزیت ها کوچک تر از دانه های منو لیتیک و میکرو کامپوزیت های SiC است. به دلیل اینکه استحکام خمشی نانو کامپوزیت ها به مقدار کمی کاهش می یابد (برای نانوکامپوزیتBN ٪٢٠SiC- حدود ٪١٨ کاهش) و سختی آنها به شدت کم می شود، خواص ماشین کاری به طور چشمگیری بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Machinable Silicon Carbide-Boron Nitride Ceramic Nanocomposites

چکیده [English]

Silicon carbide (SiC) particles coated with nano-boron nitride (BN) were synthesized. The SiC/BN ceramic nano-composites and microcomposites were sintered by plasma-activated sintering. For the nano-composites, due to the homogeneous dispersion of the nano-BN crystals around the SiC grains of the matrix, the grain size of nano-composites was smaller than the monolithic SiC and micro-composites. As a result, the bending strength of the nano-composites decreased slowly (for SiC/20 % h-BN nano-composite, about 18% decrease), while their hardness decreased sharply and the machinability properties were improved noticeably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-Composite
  • Sic/BN Nano
  • Machinability
  • Mechanical properties
  • Nanocomposite
  • Plasma-Activated Sintering