نویسندگان

Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

10.30501/jamt.2631.70152

چکیده

امروزه آندهای اکسیدی با ابعاد پایدار به طور گسترده?ای در محیط های کلر-قلیا استفاده می?شوند. ازآنجایی که این آندها قیمت بالایی دارند، پایداری و عمر کاری بالا از خواص ضروری آنها محسوب می?شود. در روش تجزیة حرارتی به منزلة یکی از روش های ساخت این آندها، مهم ترین مرحله، کلسیناسیون است. در این مقاله اثر محیط ?سرمایش، نرخ گرمایش و اثر اکسیژن برروی مورفولوژی و پایداری آنها بررسی شده است. بررسی?ها نشان می دهد که هوا، محیط سرمایش مناسب و استفاده نکردن از نرخ گرمایش مناسب?ترین پارامترها در عملیات کلسیناسیون برای رسیدن به بیشترین پایداری و مناسب?ترین مورفولوژی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Calcinations Parameters on the Stability of (10Ti–20Ru–70Sn)O2 Coating on Ti in Chloralkali Medium

چکیده [English]

Today's mixed metal oxide anodes are widely used in the chloralkali media. Stability is one of the main properties of these anodes because of their high cost. In this article, the effect of heating rate, environment and oxygen on the morphology and electrochemical stability of Ti/ (10Ti–20Ru–70Sn) O2 anode has been investigated. The anodes were prepared by brushing and thermal decomposition method. Mud cracked morphology appeared on the sample by this process. Air is the best environment and putting samples in the furnace without heating rate are the best result for obtaining the highest stability and the best morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Metal Oxide Coating
  • Anode
  • Heat treatment
  • morphology
  • Electrochemical Stability