نویسندگان

1 Materials Eng., Islamic Azad University

2 Materials Eng., Amir Kabir University of Technology

3 Biomedical Eng., Amir Kabir University of Technology

4 , Sharif University of Technology, Public univercity

10.30501/jamt.2631.70151

چکیده

در مقالة حاضر، سنتز ذرات? هیدروکسی?آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی (مورفولوژی متفاوتی که تاکنون گزارش نشده است) با استفاده از مایسل?ها و تحت شرایط هیدروترمال بررسی شده است. ترکیب فازی و مورفولوژی و اندازة ذرات رسوب حاصل بااستفاده از تکنیک?های پراش پرتو ایکس (XRD)، انتقال فوریه مادون قرمز (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سرفکتنت کاتیونی ستیل?تری?متیل?آمونیوم?برماید (CTAB) و کمک?سرفکتنت غیریونی پلی?اتیلن?گلایکول با جرم مولکولی 600 (PEG 600) می?توانند درنقش الگو و کمک?الگو در سنتز هیدروکسی?آپاتیت گل قاصدگی عمل ?کنند. مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد هریک از قاصدک?ها دندانه?هایی با قطر حدود 100 الی 150 نانومتر و نسبت طول به قطر حدود 20 دارند. بررسی?های طیف ?سنجی فروسرخ به روش انتقال فوریه نشان می دهد نانوذرات سنتز شده کمی کربنات دارند. در ادامه عمل الگو مانند CTAB و کمک الگو مانند PEG بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Dandelion-Like Hydroxyapatite Via a Miclle-Directed Hydrothermal Method

چکیده [English]

In this paper, synthesis of HAp particles with Dandelion-like morphology, a unique morphology rarely reported previously has been studied via a micelle-directed hydrothermal method. The phase composition, morphology and particle size of synthesized powder were investigated using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques and Scanning electron microscopy (SEM). Results revealed that cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and non-ionic co-surfactant polyethylene glycol 600 (PEG 600) can act as template and co-template, respectively for synthesis of dandelion-like HAp. SEM observations showed HAp crystals have a uniform dandelion-like morphology with an average diameter of about 100-150 nm and aspect ratio of about 20 for each tooth. Fourier transform infrared spectroscopy study revealed that a certain level of carbonate substitution has taken place in the product. The template action of CTAB and co-template action of PEG 600 used to regulate the nucleation and crystal growth are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroxyapatite
  • Synthesis
  • Surfactant
  • Template
  • morphology
  • Dandelion-Like