نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه سرامیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق برای سنتز نانو پودر فلورید کلسیم از روش رسوب شیمیایی و با مواد اولیه Ca (NO3)2 و HF در محیط آبی استفاده شد. روش طراحی آزمایش تاگوچی به منظور پیداکردن شرایط بهینه برای تولید نانو پودر فلورید کلسیم با اندازه ذرات کوچکتر به کار گرفته شد. آزمایش ها در محدوده دمایی 30-75 درجه سانتیگراد، سرعت همزدن 300-800 دور بر دقیقه، pH مابین 3-9، درجه فوق اشباع 1-4 و درجه استوکیومتری 1-75/1 انجام شد. آرایه متعامد L16 شامل 5 پارامتر در 4 سطح انتخاب شد. شرایط بهینه به دست آمده از این تحقیق برای تولید پودر با کمترین اندازه ذرات عبارتست از دمای 30 درجه سانتیگراد، سرعت همزدن 800 دور بر دقیقه، pH برابر با 10، درجه فوق اشباع 4 و درجه استوکیومتری 25/1.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of optimum process condition for synthesis of CaF2 nanopowder by precipitation method with experimental design of Taguchi's method

نویسندگان [English]

  • E. Shahali 1
  • R. Sarraf Mamoori 2

1 University of Tarbiat Modares

2 University of Tarbiat Modares

چکیده [English]

In this research, precipitation method using Ca(NO3)2 and HF as the primary materials were applied for synthesis of calcium fluoride nanopowder. Subsequently, Taguchi method was utilized for determining the optimum conditions for synthesizing CaF2 nanopowders with minimum particle size. The experimental conditions were studied in the range of 30-75 oC for temperature, 300-800 rpm for stirring speed, 7-10 for pH, 1-4 for super saturate and 1-1.75 for stiochiometry degree. Orthogonal array (OA) L16 consisting of five parameters each with four levels, was chosen. The optimum conditions for synthesizing the calcium fluoride with the smallest particle size was achieved as temperature (30 oC), stirring rate (800 rpm), pH (10), super saturate (4) and stiochiometry degree (1.25).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanopowder
  • Calcium fluoride
  • Taguchi