نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، شرکت فرانسوز یزد، شهرک صنعتی یزد

2 کارشناسی، دانشگاه آزاد، یزد

3 استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد

4 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این کار تحقیقاتی تاثیر نوع و مقدار مواد افزودنی ضد انعقاد مناسب و همچنین مقدار SiC بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان در سیستم Al2O3-SiC با نصب نوسانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از توزیع دانه بندی ثابت مطابق فرمول آندریازن با مقدار q برابر با 28/0 استفاده شده و اثر افزودنی های ضد انعقادی همانند تری پلی فسفات سدیم، پلی اکریلات سدیم و پلی کربوکسیلات اتر بر خواص جریان یابی، خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین ریزساختار این نوع دیرگدازهای ریختنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که نوع و میزان مواد افزودنی ضد انعقاد تاثیر زیادی بر روی خواص این نوع دیرگدازهای ریختنی دارد. با استفاده از افزودنی های ضد انعقاد مناسب (پلی کربوکسیلات اتر با مقدار 06/0%) می توان به ترکیب دیرگداز ریختنی Al2O3-SiC با سیستم نصب نوسانی و با خواص مناسب فیزیکی و مکانیکی دست یافت. افزایش مقدار SiC  نیز باعث کاهش میزان جریان یابی، چگالی و استحکام مکانیکی این نوع بدنه ها می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Deflocculants Type and SiC Content on the Properties of Al2O3-SiC Low-Cement Vibration Refractory Castables

نویسندگان [English]

  • J. Azimi 1
  • D. Azimi 2
  • S. Otroj 3
  • Z. A. Nemati 4

1 Yazd Faranasooz ,Co. Yazd, Iran

2 Yazd Faranasooz Co. Yazd, Iran

3 Faculty of Engineering, Sharekord University , Shahrekord, Iran

4 Faculty of Materials Engineering, Sharif University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of deflocculants type and SiC content on the properties of Al2O3-SiC low-cement vibration refractory castables has been studied. For this reason, particle size distribution was formulated according to Andreasen's model with q=0.28. Then, three deflocculating agents such as TPP, PAA and PCE have been used and their effects on the flow ability, physical and mechanical properties, and microstructure of these refractory castables have been evaluated. The results showed that type and content of deflocculants used have a great effect on the properties of these refractory castables. By use of proper deflocculant such as PCE (0.06 wt.%), Al2O3-SiC low-cement refractory castables with suitable physical and mechanical properties can be obtained. On the other hand, increasing of SiC content can reduce flow ability, density and mechanical strength of these refractory castables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refractory Castable
  • Alumina-Silicon carbide
  • Low-cement
  • Vibrocast
  • additives