نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 استادیار، پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی سیمان دندانی تجاری موسوم به Fuji II LC با افزودن نانو الیاف تیتانیا پرداخته شد. سطح نانو الیاف با استفاده از مونومر اسید متااکریلات عامل?دار شده بود. نمونه های سیمانی حاوی مقادیر مختلف افزودنی نانو الیاف تیتانیا مورد بررسی خواص مکانیکی قرار گرفت. نمونه?های تجاری این سیمان به عنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج خواص مکانیکی نشان داد، به طور کلی با افزایش درصد نانو الیاف تیتانیا تا مقادیر 5 درصد وزنی خواص مکانیکی بهتری به دست می آید. ترکیب بهینه در 1 درصد وزنی با افزایش قابل توجهی در ( KIC 73 درصد)، استحکام خمشی (42 درصد) و مدول خمشی (56 درصد) همراه است. با این وجود زیست سازگاری آن با نمونه شاهد (Fuji II LC) متفاوت نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of addition of functionalized nano fiberous Titania on mechanical properties and biocompatibility of light-cure polymeric dental cement based of poly hydroxyethylmethacrylate (PHEMA)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Barounian 1
  • S. Hesaraki 2

1 Materials and Energy Research Center , Karaj, Iran

2 Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

In this research, Mechanical and biological properties of the commercial dental cement (Fuji II LC Improved, GC America) was investigated by adding Titania nano fibers. The surface of these fibers was functionalized using a bi-functional monomer, methacrylic acid. Then, the mechanical properties of TiO2–GICs were investigated with different Titania concentrations. GC Fuji II LC acted as standards for comparison. Results showed that the mechanical properties generally increased with increasing the amount of TiO2 nano particles until 5 wt.%. Based on the determined mechanical properties, the optimized composition was found at 1 wt.% n-TiO2 fibers, which provided a significant increase in KIC (73%), FS (42%) and FM (56%). However the biocompatibility were not different from the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioceramics
  • Dental cement
  • Glass ionomer
  • Light-cure resin
  • Titania