نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق کامپوزیت نانوساختار Al2O3-ZrO2 با استفاده از پودر آلومینیوم و زیرکونیای صنعتی به عنوان ماده ی اولیه ارزان قیمت به روش سنتز خود احتراقی دما بالا همراه با فعالسازی مکانیکی تولید شد. به منظور مشخصه یابی محصولات از پراش پرتو ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) استفاده شد. مخلوط اولیه با نسبت استوکیومتری به مدت زمان های1، 3 ، 6 و 9 ساعت آسیاکاری شد. پس از 1 ساعت آسیاکاری، نمونه ها در رآکتور احتراق با اتمسفر اکسیژن قابلیّت سنتز پیدا کردند. با اندازه گیری دانه های فازهای سنتز شده، مشخص شد که متوسط اندازه دانه های محصول 25 نانومتر می باشند. با افزایش زمان آسیاکاری به 3 ساعت، پیک های مربوط به فاز زیرکونیای تتراگونال در نمونه ی سنتز شده شدت بیشتری یافت. با ادامه دادن آسیاکاری تا مدت زمان 6 ساعت، فاز زیرکونیای مکعبی در نمونه های سنتز شده مشاهده شد و با 9 ساعت آسیاکاری قبل از سنتز، تغییر فاز و تغییر ترکیب در محصول آسیاکاری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Al2O3 – ZrO2 nanocomposite By Mechanical Activated Self-propagating High-temperature Synthesis with thermal explosion mode

نویسندگان [English]

  • Somaye Asgharpour 1
  • Mohammad Reza Vaezi 2
  • Ali Tayebifard 2

1 Materials and Energy Research Center (MERC), Karaj, Iran

2 Materials and Energy Research Center (MERC), Karaj, Iran

چکیده [English]

In this study nanocomposite of Al2O3-ZrO2 was produced by Mechanicaly Activated Self propagating High-temperature Synthesis (MASHS) using aluminium powder and industerial zirconia as inexpensive starting materials. To find the specifications of the products X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy(SEM) were used. The initial mixture with the ratio of Stoichiometry was milled for 1,3,6 and 9 hours. After 1hour of milling,sampels were capable of Synthesising in furnace at oxygen atmosphere. By Measuring the grains of synthesised phases showed that average size of the grains of product were 25 nm. By increasing milling time to 3 hours, the peaks of tetragonal zirconia in synthesised sampel were intensified more. By continuing the milling to 6 hours the phase of cubic zirconia was observed in synthesised sampels. and by 9 hours milling before synthesis ,phase changes and change in the composition in milling product was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Alumina
  • Zirconia
  • Mechanical activated Self propagating High-temperature Synthesis
  • Milling