نویسندگان

1 Civil Engineering, Mazandaran University of Science and Technology

2 Civil Engineering, Babol University of Technology

10.30501/jamt.2010.70137

چکیده

صفحه ستون های دایره ای بیشتر برای ستون های لوله ای شکل در پل های معلق کابلی، دکل های انتقال نیرو و تیرهای برق استفاده می شود. برخلاف صفحه ستون های مربع-مستطیلی، درزمینة طراحی صفحه ستون های دایره ای تاکنون روش دقیقی به صورت مدون و مستند ارائه نشده است. این مقاله با بیان روابط ریاضی، به تشریح روشی با دقت بالا جهت طراحی این صفحات پرداخته است که به کارگیری این روش مستلزم انجام فرایند تکرار سعی و خطا در حل معادلة تعادل لنگر است. سپس ازطریق نمودارهایی به مقایسة نتایج حاصل از طراحی به دو روش جدید و موجود [1] به ازای پارامترهای مختلف طراحی می پردازد و محدودة مورد اطمینان جهت به کارگیری روش تقریبی را ارائه می نماید. نتایج نشان می دهد که روش تقریبی همواره مورد اطمینان نیست و فقط در شرایطی خاص پاسخ های پذیرفتنی دارد. درحالی که روش جدید ارائه شده در این مقاله در هر شرایطی با اطمینان جوابگوست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exact Method in Design of Circular Base Plate under Large Eccentric Loads

چکیده [English]

Circular base plates are commonly used for pipe columns, such as pylons in cabled-stayed bridges, lighting poles and electric power line posts. Against rectangular base plates, an exact method has not been presented about design of circular base plates in the classified and well-documented form. Therefore, this paper by expression of mathematic formulas describes on exact method to design these plates which use of this method requires an iteration approach to solve the equilibrium moment equation. Then it compares by presented graphs obtained designing results from exact and existing method [1], in return for different design parameters and demonstrates safe limits to use of approximate method. The results show that approximate method commonly will not be safe and can demonstrate reasonable results under specified conditions. Whereas exact method has been presented in this paper is safe and replies reasonably under any conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular Base plate
  • Eccentric loads
  • Equilibrium equations
  • Exact Method