نویسندگان

1 Materials Engineering, Semnan University

2 Engineering, Semnan University

10.30501/jamt.2010.70132

چکیده

�اثر عملیات برودتی برروی ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش فولاد سردکار پُرکُرُم پُرکربن6 D درمقایسه با اثر عملیات تند سرمایش بازگشت بر این خواص مطالعه شده است. عملیات برودتی شامل مراحل آستنیته کردن، سردکردن سریع در روغن داغ، سرمایش سرُِیع فولاد تا دمای 78- یا ˚C180- و نگهداری نمونه ها در یکی از دو دمای مزبور به مدت 6 یا 24 ساعت است. نتایج نشان مُِی دهد که عملیات برودتی، درمقایسه با عملیات سردکردن سریع بازگشت مستمر، به کاهش آستنیت باقی مانده و نیز تشکیل کاربیدهای� ریز میکرونی در ساختار فولاد منجر می شود. مقاومت به سایش فولاد دراثر استفاده از عملیات برودتی، نسبت به عملیات حرارتی های مستمر، بسُِیار بهبود می یابد، درصورتی که تغییرات سختی ناشی از آن زُِیاد نیست. سختی و مقاومت به سایش فولاد با افزایش زمان یا دمای برودت درطی عملیات برودتی افزایش می یابد. مشخص شد که اثر افزایش زمان بیش از اثر افزایش برودت است؛ به نحوی که افزایش زمان از 6 به 24 ساعت مقاومت به سایش را به میزان 23 درصد بهبود می بخشد؛ ولی افزایش برودت از 78- به ˚C180- فقط 4 درصد بهبود در مقاومت به سایش اُِیجاد مُِی کند. افزایش سرعت چرخش دیسک ساینده درطی آزمون سایش، مقاومت به سایش را زُِیاد مُِی کند؛ ولی افزایش بار اعمالی این مقاومت را کاهش می دهد. به طورکلی، سختی و مقاومت به سایش فولاد 6 D پس از عملیات برودتی بسُِیار برتر از این خواص در همین فولاد پس از عملیات سردکردن سریع بازگشت مستمر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Cryotreatment on Microstructure and Wear Properties of Cold Work Tool D6 Steel

چکیده [English]

Effect of cryogenic treatment on microstructure, hardness, and wear resistance of high Cr-C tool (D6) steel has been studied, in comparison with effect of conventional quench-temper treatments on those properties. Cryotreatment includes austenitizing, quenching in hot oil, immediate cooling of steel down to -78 or -180˚C, and keeping the samples at one of those temperatures for 6 or 24 hours. The results show that retained austenite decreases in microstructure and submicron carbides precipitate in matrix of steel after cryotreated samples, in relative to those after conventional quench-temper treatment. Wear resistance in cryotreated samples significantly increases in comparison of conventialy treated samples, however, hardness variation is moderate. Hardness and wear resistance increases as time and/or cooling increases during cryotreatment. It is revealed that increasing holding time in cryogenic environment from 6 to 24 hours improves wear resistance by 23%, however decreasing temperature of cryogenic environment from -78 to -180˚C provides only 4% improvement in wear resistance. Increasing velocity of wear disk increases wear resistance, whereas, increasing applied load decreases wear resistance of steel. In general, wear resistance of D6 steel after cryotreatment is significantly superior to those properties in D6 steel after conventional quench-temper treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstruture
  • Hardness
  • Wear resistance
  • Cryotreatment
  • Cold Work D6 Tool Steel