نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه مالک اشتر

4 کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این تحقیق، نانو پودر Mo با استفاده از آسیا?کاری و احیای هیدروژنی پودر MoO3 سنتز شد. برای این منظور، پودر MoO3 در زمان های 5، 10 و 20 ساعت تحت اتمسفر آرگون با سرعت rpm 400 آسیا شد. پودر آسیا شده و پودر آسیا نشده در دماهای 600، 750 و 800 درجه سانتی گراد به صورت غیر ایزوترمال و نیز به صورت ایزوترمال احیا شدند. پودر آسیا / احیا شده (نانو) و پودر صرفاً احیا شده (میکرو)، در دمای 1400 درجه سانتی گراد تف جوشی شدند. مورفولوژی پودرهای حاصله توسط SEM بررسی شد. همچنین مطالعات فازی توسط XRD صورت گرفت. برای تعیین مساحت ویژه و توزیع اندازه ذرات به ترتیب از روش?هایBET و PSAاستفاده گردید. نتایج نشان می دهد اندازه ذرات تحت شرایط 20 ساعت آسیا و احیای پودر اکسید مولیبدن در دمای 750 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، به کم تر از 200 نانو متر می رسد. مساحت سطح ویژه حاصل از آزمون BET برای نانو پودر m2.g-1826/17 بدست آمد. نمونه های تف جوشی شده حاصل از پودر مولیبدن نانو و میکرو به ترتیب چگالی نسبی 95% و 75 % چگالی تئوری از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization of Mo nanopowder prepared by milling/reduction of MoO3 powder

نویسندگان [English]

  • Z. Asghari 1
  • Karim Zanganehmadar 2
  • S. Borji 3
  • H. Abbaszadeh 1
  • Sh. Seyedin 4

1 Malek Ashtar University, Tehran, Iran

2 Malek Ashtar University, Tehran, Iran

3 Malek Ashtar University, Tehran, Iran

4 Malek Ashtar University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present study, Mo nanopowder was synthesized by milling and subsequent hydrogen-reduction of MoO3 powder. MoO3 powder was high-energetically ball-milled at a milling speed of 400 rpm in an Ar atmosphere for 5, 10, and 20 hr. The ball-milled and unmilled MoO3 powders were reduced at temperatures of 600, 750 and 800 ◦C, isothermal as well as non-isothermal. The milled/reduced Mo powder as well as the unmilled/reduced Mo powder was sintered at 1400°C. Morphology and particles size of the products were examined by scanning electron microscope (SEM). Phase analysis was performed using X-ray diffraction (XRD) technique. The particle size, size distribution and Specific surface area were investigated by PSA and BET methods, respectively. It is found that average size is lower than 200 nm, after milling for 20 hr and reduction at 750 ◦C for 30 min. The Specific BET surface area of the Mo nanopowder was attained 17.826m2g-1. The sintered samples prepared by Mo nanopowder and Mo micropowder showed relative density of 95% and 75%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanopowder
  • Milling
  • Hydrogen-reduction
  • Sintering
  • Densification Behavior