نویسنده

Indu. Engineering, IUST

10.30501/jamt.2631.70124

چکیده

از زمان ظهور ایده ناب، مطالعات گسترده ای در زمینه کاهش یا حذف اتلاف و زوائد (از جمله موجودی مازاد) انجام گرفته است. با این وجود، این مطالعات قابلیت اطمینان مورد انتظار را به طور جدی در نظر نگرفته اند و از طرفی نگرش ناب، نیازمند این مهم می باشد که قابلیت اطمینان مورد انتظار سیستم را ارضا کند. به همین منظور در این مقاله، ما به دنبال پیاده سازی ایده تفکر ناب (حذف اتلاف و زوائد) و دستیابی به قابلیت اطمینان مورد انتظار در سیستم نت می باشیم. در راستای نیل به این هدف، یک مدل برنامه ریزی چند هدفه (MODM) از تعامل دو مقوله فوق ارائه شده است. حداقل کردن اتلاف و زوائد مدنظر در نت (یعنی نیروی انسانی نت، قطعات یدکی، سیستم رزرو، فعالیت های نت پیشگیرانه) و حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم نت به صورت توابعی از خواسته های اصلی نت در نظر گرفته شده اند. همچنین در این مقاله سعی شده است که با استفاده از داده های قسمت نگهداری و تعمیر شرکت خودروسازی سایپا، مدل طراحی شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل واقعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

MODM Model for Determining PM Requirements by Conflict of Maintenance System Reliability and Lean Thinking

چکیده [English]

Many studies have been done about decreasing or even eliminating of wastes such as extra inventory since lean concept appeared. Although these studies have not taken into account seriously expected reliability. So in this paper, a MODM model has developed by conflict of these subjects. They are decreasing wastes and increasing maintenance system reliability. Wastes that have been decreased are maintenance requirements (i.e. labor, spare parts, reserve system and productive maintenance activities) and maintenance system reliability that has been increased is a function of maintenance requirements. A set of SAIPA2 data has been used to running the case study and test the effectiveness and the efficiency of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MODM
  • maintenance
  • Reliability
  • Lean
  • Goal Programming