نویسنده

ceramic, MERC

10.30501/jamt.2631.70123

چکیده

ترکیب Bi2O3 - 25%mol Y2O3 75%mol درسیستم Bi2O3 - Y2O3 به عنوان ترکیب پایه با بالاترین هدایت یونی قابلیت پایدارسازی فاز مکعبی �?-Bi2O3 را دارد. ترکیب مذکور به روش مخلوط حالت جامد تهیه شده و پس از گرانول سازی نمونه?ها به شکل�قرص در آورده شدند. نمونه?های تهیه شده در دمای C˚950 و به مدت زمان3600 ساعت تف جوشی شدند. آنالیز پراش پرتو ایکس نمونه ها بیانگر تثبیت فاز مکعبی در دمای پایین بود. هم چنین با انجام فرآیند پیرسازی در دمای C˚600 و مدت زمان72 تا 300 ساعت روی نمونه های تف جوشی شده و انجام آنالیز پراش پرتو ایکس نشان داد که تغییر فاز مکعبی به رمبوهدرال در نمونه ها ایجاد می گردد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Yttrium Additive Oxide on Phase Stability of Bismuth Oxide

چکیده [English]

75% mol Bi2O3 – 25% mol Y2O3 has the highest conductivity in Bi2O3 - Y2O3 system. This compound will create δ-Bi2O3 cubic phase due to sintering at high temperatures. The mixtures were prepared by solid state reaction technique. After preparing granules, Experimental samples were fabricated by uniaxial pressing and followed isostatic pressing, then samples have sintered at 950°C for 36 h. X-ray diffraction (XRD) analyses detected δ-Bi2O3 as the sole stable phase in all samples. Also, the annealing process was carried out on samples at 600°C duration between 72 to 300 h. X-ray diffraction (XRD) analyses on samples detected that the δ-Bi2O3 phase transfer to rhombohedral phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bismuth Oxide
  • Yttrium Oxide
  • Cubic Phase
  • Aging Process
  • Rhemboherdal Phase