نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید با هدف بکارگیری به عنوان بدنه متخلخل مستحکم به روش سنتز احتراقی خود گستر ایجاد شد. از پودر تیتانیوم و آلومینیوم به عنوان مواد اولیه استفاده شد. مواد اولیه در یک آسیاب با یکدیگر مخلوط شده و سپس به روش پرس سرد از آن قطعاتی تهیه گردید. قطعات حاصل تحت گرمایش با نرخ 500 درجه بر دقیقه قرار گرفت و موج احتراق در آنها مشاهده شد. در این تحقیق فشار پرس جهت ساخت قطعات خام به عنوان متغیر فرآیند در نظر گرفته شد. چگالی نسبی قطعات پس از سنتز، استحکام خمشی و رسانش الکتریکی قطعات اندازه گیری شد. مورفولوژی قطعات سنتز شده توسط SEM و فازهای ایجاد شده توسط XRD شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که ترکیبات مختلف AlTi به روش SHS تحت شرایط متفاوت به خوبی سنتز شده و تغییر این شرایط تأثیر چندانی بر سنتز این فازها ندارد. با افزایش فشار پرس از میزان تخلخل ها کاسته شده و اندازه تخلخل ها نیز ریزتر می گردند. اندازه گیری رسانش الکتریکی می تواند معیاری باشد، برای پیشبینی مقدار تخلخل باشد و استحکام خمشی در نمونه های ساخته شده با افزایش فشار اولیه پرس افزایش چشمگیری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of AlTi porous bodies by SHS

نویسندگان [English]

  • R. Yazdani Rad 1
  • S. A. Tayebifard 2

1 Materials& Energy Research Center, Karaj, Iran

2 Materials & Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

AlTi porous bodies for use as structural materials are produced by Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS). Initial Al and Ti POWDERS were first mixed and then cold pressed into preformed specimens. The specimens were then subjected to SHS by heating at the rate of 500ºC /min. In this research the compaction pressure was chosen as the main variable. For all specimens, relative density, bending strength and electrical conductivity was measured. Also Phase composition and morphology was determined by XRD and SEM. Results indicated that various Al-ATi binary compounds could be produced by SHS. Porosity decreased and pore size increased by increasing the compaction pressure. Electrical conductivity is found to be a good measure of porosity within the specimens. Bending strength increased considerably by increasing the initial compaction pressure of the pressed samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermetalic compounds of Al-Ti
  • Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS)
  • Compaction pressure
  • porosity