نویسندگان

1 Semicounductors, Materials and Energy Research Center

2 Ceramics, MERC

10.30501/jamt.2631.70119

چکیده

در ادامه تحقیقات قبلی مبنی بر سنتز و چگالش ترکیبات �(Mo+Si+Al)به روش SHS، هدف این تحقیق مطالعه محصول سنتز شده از نظر ریزساختاری و فازی است. آنالیز گرماسنجیDSC، نشان داد که با افزایش در صد Al به سیستم Mo-Si، دمای سنتز از حدود1400به �C750 کاهش می یابد. بررسی های ریز ساختاری توسط SEM حاکی ازتوزیع یکنواخت Al در کل ریزساختار است بطوریکه با افزایش درصد �Alرشد دانه ها و تحدب بیشتر مرزدانه ها دیده می شود. آنالیزهای انجام شده توسط XRD بیانگر سنتز فاز Mo(Si,Al)2 در (2/0=x) ( در ترکیب Mo(Si1-x,Alx)2) و تشخیص و ارزیابی فاز جدید Mo2.85Al1.91Si4.81 در 5/0? X ?3/0 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Si by Al on Phase-Transformation and Microstructure of MoSi2 based Compounds Synthesized by SHS Method

چکیده [English]

The aim of this study is investigation of phases and microstructure of synthesized products. DSC analysis proved that with addition of Al to Mo-Si system, the synthesis temperature is decreased from 1400 °C to 750 °C. The microstructural analysis by SEM showed homogeneous distribution of Al particles in microstructure so that with increasing the percentage of Al the grains growth and curvature of grain boundaries occur. XRD analysis confirmed that in X=0.2 (Mo (Si1-x, Alx)2) the major phase is Mo(Si, Al)2 and in 0.3≤X≤0.5 the major phase transformers to Mo2.85Al1.91Si4.81 as a new phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MoSi2
  • substitution
  • SHS
  • Mo2.85Al1.91Si4.81