نویسندگان

1 Semicounductors, Materials and Energy Research Center

2 Ceramics, MERC

10.30501/jamt.2631.70118

چکیده

هدف از اجرای این پروژه، تهیه قطعات بر پایه MoSi2 در سیستم سه تایی (Mo-Si-Al) و چگالش آن در حین تهیه به روش1SHS، بدون استفاده از روش های تکمیلی و اعمال فشار خارجی می باشد. ابتدا مخلوط استوکیومتری مواداولیه (پودرهای فلزی Al,Si,Mo با ترکیب؛ �x=0.2-0.5وMo (Si1-x,Alx)2 تهیه و سپس نمونه های خام از آنها، تحت پیش گرمایش قرار گرفته و در واکنش گاه احتراق تهیه شدند. با بررسی و بهینه سازی عوامل مؤثر بر این فرآیند نظیر درصد پودر Al، دانه بندی پودر Si ، فشار پرس، برنامه پیش گرمایش و دما، محصولی با چگالی نسبی بیش از 90% و ریزساختار یکنواخت به دست آمد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Dense Structural Materials based on Mo(Si, Al) 2 by One Step SHS and Without External Pressure

چکیده [English]

In this paper the samples based on MoSi2 in Mo-Si-Al triple system were produced. Their densification was studied without using complementary methods and external pressure during synthesis via SHS method. Initially, raw materials (Mo-Si-A) were weighted and mixed together corresponding to Mo (Si 1-x, Alx) 2 with 0.2≤X≤0.5. Mixed powders were pressed by a uniaxial pressing. Then the obtained pellets were preheat and synthesized in combustion reactor. Finally, the parameters affected the samples properties such as percentage of Si substitution with Al, particle size of Si powder, pressing pressure; preheating process and ignition temperature were optimized. The results show that the final densities of synthesized samples were up to 90% TD and their microstructure were uniform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dense Structural Materials
  • Mo(Si
  • Al) 2
  • SHS
  • MoSi2
  • Alloying