نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرزانگان

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرزانگان

چکیده

در این تحقیق سه ترکیب مختلف به روش سل- ژل تهیه شد. از آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، فلورسانس اشعه ایکس (XRF) و روش پراش پرتو ایکس (XRD) به منظور مشخصه یابی اولیه نانو ذرات تهیه شده بهره گرفته شد. ارزیابی زیست?فعالی نانو ذرات تهیه شده در مایع شبیه سازی شده بدن (SBF) انجام شد. بدین منظور نانو ذرات در دمای 5/37 درجه سانتی گراد به مدت سی روز در SBF غوطه ور گردید. پس از آن، از روش های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی و روش پراش پرتو ایکس برای بررسی تشکیل لایه آپاتیت و تعیین زیست فعالی نانو ذرات تهیه شده، استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of chemical composition of the nano particles bioactive glass on the bioactivity behavior in the SiO2-CaO-P2O5 system

نویسندگان [English]

  • Hamed Edris 1
  • Mohammad Hossein Fathi 2
  • Hossain Edris 2

1 Department of Materials Engineering, Farzanegan Institute, Isfahan, Iran

2 Department of Materials Engineering, Farzanegan Institute, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Bioactive glasses with three different compositions (45S, 49S and 58S) were prepared via sol- gel technique. Scanning electron microscopy (SEM), Transition electron microscopy (TEM), X-ray fluorescent (XRF) and X-ray diffraction (XRD) were utilized to study characterization synthesized bioactive glass nanoparticles. Evaluation of bioactivity prepared bioactive glass was performing in the simulated body fluid (SBF). In order to nano particles were immersed in SBF at 37 °C for 30 days. Then Fourier transform infrared (FTIR), Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) were used to recognize and confirm the formation of apatite layer and bioactivity of prepared nano particles bioactive glass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive glass particles
  • Sol-Gel
  • Bioactivity
  • nano particles