نویسندگان

Ceramic, Materials and Energy Research Center

10.30501/jamt.2631.70115

چکیده

در این مقاله، اثر ترکیب مواد اولیه بر ویژگی?های فازی و ریزساختاری بدنه?های مولایتی بررسی شده است. سه سیستم SiO2+Al, Al2O3+Si و Al+Si با فرض اکسید شدن کامل عناصر Al و Si انتخاب شدند. مواد اولیه در محیط الکل اتیلیک توسط همزن مغناطیسی، مخلوط و پس از سپس خشک شدن، و گرانول? سازی شده و در گستره دمایی�C1600-700 حرارت دیدند. نتایج نشان می?دهد که در سیستم Al2O3+Si پس از دمای �C1450 فاز مولایت تشکیل می?شود و در سیستم SiO2+Al در محدوده دمایی �C1400-700 در ابتدا، احیای SiO2 توسط Al صورت می?گیرد و سپس مولایت پدید می آید، در حالی?که در سیستم Al+Si در محدوده دمایی مورد آزمایش، فاز مولایت تشکیل نشده و بجز تشکیل ترکیبات بین فلزی و آلومینا واکنش دیگری انجام نمی?شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mullite Formation by Direct Oxidation Method in Al2O3+Si Al+SiO2 and Al+Si Systems

چکیده [English]

The systems of Al2O3+Si, Al+SiO2 and Al + Si were prepared to study the effect of reaction bonding process on the mullite formation in temperature range 700-1600°C. Results showed that the reaction bonded mullite (RBM) starting from Al2O3+Si raw materials, starts to form at 1450°C and the reaction is not complete by 1600°C. XRD patterns for samples in the Al+SiO2 system showed reduction of SiO2 by Al, formation of α-Al2O3 and SiO2-derived Si oxidation and finally mullite formation. XRD patterns for the Al+Si system showed that there is a thermodynamic reaction between Al and Oxygen at 900°C to form α- Al2O3. Si oxidation and mullite formation were not detected in this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mullite
  • Reaction Bonding
  • Alumina
  • aluminum oxide
  • Silicium Oxide
  • Silicon