نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد

2 دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد

چکیده

در تحقیق حاضر ترکیبات مختلف شیشه سرامیک سیستم لیتیم آلومینو سیلیکاتLi2O-Al2O3-SiO2 (LAS) به?منظور ساخت شیشه سرامیک با ضریب انبساط حرارتی پائین مورد بررسی قرار گرفت. رفتار جوانه?زنی و تبلور شیشه پایه بهینه شده با انتخاب عوامل جوانه?زای TiO2، ZrO2، P2O5، Y2O3 و CeO2 به?صورت منفرد، دوتائی، سه تائی و چهارتائی با استفاده از آنالیز حرارتی DTA مورد مطالعه قرار گرفت. در مورد نمونه?های بهینه شده دماهای جوانه?زنی و تبلور به روش ری و دی (Ray & Day) تعیین شد. بررسی فازی به روشXRD و ریزساختاری به روش SEM انجام شد. ترکیبات حاوی جوانه?زاهای دوتایی TiO2 و ZrO2، عوامل جوانه?زای سه تایی TiO2، ZrO2، Y2O3 و TiO2، ZrO2 و CeO2 از دمای پیک تبلور کمتر و پیک تبلور تیزتری برخوردار بودند. نتایج XRD در مورد نمونه?های بهینه شده فاز نهایی h-کوارتز (محلول جامد b - کوارتز) را نتیجه داد که با توجه به ویژگی?های ضریب انبساط این فاز، این محصولات به عنوان شیشه سرامیک مظروف شوک?پذیر کاربرد دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nucleating Agents on Crystallization Behavior of Lithium Aluminosilicate (LAS) Glass–Ceramics

نویسندگان [English]

  • M. Jalilpour 1
  • M. Rezvani 2

1 Department of Materials Engineering, Engineering Faculty, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Department of Materials Engineering, Engineering Faculty, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In this work, different composition of lithium aluminosilicate; Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS) glass–ceramics was researched to achieve low–expansion glass ceramics. Nucleation and crystallization behavior of the base glass was studied with selection of the nucleating agents; TiO2, ZrO2, P2O5, Y2O3 and CeO2 were used in single, twin, triples and foursome composition by differential thermal analysis (DTA). In optimized samples, nucleation and crystallization temperature was determined by Day and Ray procedure. Phase analysis and Microstructure studies were done by X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy (SEM), respectively. The composition that containing twin TiO2 and ZrO2 nucleating agents and triple nucleating agents; TiO2, ZrO2 and Y2O3 also TiO2, ZrO2 and CeO2 were shown lower crystallization temperature and sharper peak. XRD analysis of optimized samples was resulted h–Quartz as final phase, that by attention to coefficient of thermal expansion characteristic of this phase, recent products utilize as the thermal shock resistance glass–ceramic dishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass Ceramic
  • Lithium aluminosilicate
  • Low coefficient of thermal expansion
  • Thermal shock resistance