نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

یکی از مشکلاتی که در استفاده از بتن ها و ملات ها همواره مطرح بوده، چگالی زیادشان می باشد و پژوهشگران همواره به دنبال راهی برای کاهش چگالی و افزایش استحکام آن ها بوده اند. هدف از پژوهش حاضر، ساخت ملات های سبک به کمک پرلیت منبسط شده و بررسی اثر پوزولانی میکروسیلیس بر استحکام آن هاست. نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزودن سنگدانه پرلیت، چگالی و استحکام ملات کاهش و با افزایش مقدار میکروسیلیس (تا 9% وزنی سیمان) استحکام ملات افزایش می یابد. با افزایش مقدار میکروسیلیس، زمینه سیمانی متراکم تر شده و ساختار یکنواخت تری به دست می آید. همچنین میکروسیلیس با هیدروکسید کلسیم ناشی از آبگیری سیمان واکنش کرده و سیلیکات کلسیم آبدار تشکیل می دهد که این فاز از عوامل ایجاد مقاومت در ملات می باشد. ریزساختار نمونه?ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد، تصاویر میکروسکوپی نشان داد که مسیر گسترش ترک ها به طرف دانه های پرلیت است و از مرز دانه های ماسه با فاز سیمانی عبور می کنند. بدین ترتیب پرلیت، عامل تضعیف و ماسه عامل تقویت استحکام فاز زمینه می باشند. همچنین اثر پوزولانی میکروسیلیس بر تشکیل و توسعه فازی نمونه ها توسط روش پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Pozzolanic Effect of Micro Silica on light Weight Concretes

نویسندگان [English]

  • S. Lotfi 1
  • H. Yushbashi-zadeh 2
  • E. Salahi 3

1 Materials Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Ceramic Department, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

Light weight concrete was aimed of several investigations and developed in order to increase mechanical strength. In the present study, pozzolanic effect of micro silica on density and mechanical strength of light weight concretes is investigated. Results showed that density and strength will decrease due to Perlite increased and in contrast strength will increase because of micro silica increased. By increasing micro silica amount, concrete matrix will be become denser and more homogenous. Strength increasing is supposed to micro silica and calcium hydroxide reaction to and hydrous calcium silicate phase evolution. Scanning electron micrographs showed crack deflection toward Perlite particles and in contrast cracks passed from sand and cement phase boundaries. Pozzolanic effect of micro silica on phase evolution was investigated by XRD technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light weight concrete
  • Perlite
  • Micro Silica
  • Pozzolan